Szent Ferenc Imaközösség imaórái

Július havi imaórák

 • Július 1-31-ig minden reggel 8-kor (vasárnap kivételével) Könnyek Anyja Rózsafüzér imáját végezzük.
 • Minden vasárnap reggel 7 órakor Zsolozsma
 • Minden szerdán reggel 8-kor Szentségimádás
 • Július 2-án csütörtökön reggel 8-kor Sarlós Boldogasszony ünnepére emlékezünk imával és Magnificat elmondásával.
 • Július 16-án csütörtökön 8 órakor Kármelhegyi Boldogasszony ünnepére emlékezünk imával.
 • Július 25-én szombaton reggel 8-kor Szent Anna ünnepéről emlékezünk imával az oltára előtt.

Június havi imaórák

 • Június 1-30. minden reggel 8 órakor végezzük a Jézus Szentséges Szíve litániát
 • Minden vasárnap reggel 7 órakor Zsolozsma imáját végezzük
 • Minden szerdán reggel 8 órakor Szentségimádás
 • Június 13-án szombat reggel 8 órakor Szent Antal ünnepének emlékére a "Kisebb Rózsafüzér" imádságát végezzük a Szent Antal oltárnál.

Rózsafüzér és litánia imádságok a szent három napban


Nagycsütörtök

A fájdalmas Szűzanya rózsafüzére:

Miatyánk..., hét Üdvözlégy (7x)

1. Titok: Akinek szenvedését Simeon előre megjövendölte.

2. Titok: Akivel Egyiptomba menekültél.

3. Titok: Akit fájdalommal kerestél.

4. Titok: Aki vállán a kereszttel találkozott veled.

5. Titok: Akit meghalni láttál a keresztfán.

6. Titok: Akinek a holttestét a keresztről levéve, öledbe tették.

7. Titok: Akinek temetésén zokogva bánkódtál.


3 Üdvözlégy


Titok: Akit sok könnyhullajtással sirattál.

A fájdalmas Anyának litániája:

Uram, irgalmazz nekünk! /ismétlés/

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!


Mennyei Atyaisten!                                                                                     /Irgalmazz nekünk!/

Megváltó Fiúisten!

Szentlélek Úristen!

Szentháromság, egy Isten!


Bűn nélkül fogantatott Szűz Mária!                                                        /Könyörögj érettünk!/

Istennek Szent Anyja!

Krisztusnak Szent Anyja!

Keresztre feszített Megváltónk Szent Anyja!

Fájdalmas Anya!

A fájdalom tőrével átjárt szívű Anya!

Vértanúk királynéja!

Szorongatottak Anyja!

Szomorúak vigasztalója!

Szűkülködők segítője!

Elhagyottak oltalma!

Özvegyek és árvák gyámolítója!

Betegek gyógyítója!

Aggódók reménysége!

Bűnösök menedéke!

Kétségbeesettek reménysége!

Irgalmasságnak Szent Anyja!

A betlehemi istállóban átszenvedett szegénységed által!            /Könyörgéseddel ments meg                                                                                                                        minket!/

Simeon jövendölésére átérzett fájdalmaid által!

Egyiptomba való, szomorú menekülésed által!

Elveszett gyermekednek aggodalommal teljes keresése által!

Isteni Fiad üldözésekor érzett gyötrelmeid által!

Jézus elfogatásakor érzett kínjaid által!

Júdás árulása okozta fájdalmaid által!

A véres keresztúton való, szomorú találkozásod által!

Jézus keresztre feszítésekor kiállott gyötrelmeid által!

Jézus halálakor átszenvedett fájdalmaid által!

A fájdalom tőre által, amely átjárta a szívedet, amikor Jézus oldala lándzsával megnyittatott!

Sóhajtásaid által, midőn a drága holttest öledbe helyeztetett!

Gyászod által, Jézus sírjánál!

A temetés utáni vigasztalan elhagyatottságod által!

Csodálatos önmegtagadásod által, mellyel fájdalmaidat viselted!


Békesség Királynéja!                                                                             /Könyörögj érettünk!/

Minden ínségünkben!

Betegségünkben és szenvedéseinkben!

Aggodalmainkban és szorongattatásainkban!

Nyomorunkban és elhagyatottságunkban!

Minden gondunkban és veszedelmünkben!

Mindennemű kísértéseinkben!

Halálunk óráján!

Az Ítélet Napján!


Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,                                       /Kegyelmezz nekünk!/

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,                                      /Hallgass meg minket!/

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,                                     /Irgalmazz nekünk!/

Imádkozzál érettünk Fájdalmas Szűzanya!                                  /Hogy méltók lehessünk Krisztus                                                                                                                ígéreteire./

Könyörögjünk! Engedd kérnünk, Úr Jézus Krisztus, hogy szeretett Anyád, most és halálunk óráján közbenjárónk legyen irgalmasságod előtt, ki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben, mindörökkön örökké. Amen. 


Nagypéntek

Fájdalmas rózsafüzér

Litánia Krisztus kínszenvedéséről:

Uram, irgalmazz nekünk!                                                                 /ismétlés/

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!


Mennyei Atyaisten!                                                                      /Irgalmazz nekünk!/

Megváltó Fiúisten!

Szentlélek Úristen!

Szentháromság, egy Isten!

Jézus, örök bölcsesség,

Jézus, testté lett Ige,

Jézus, kit a világ gyűlölt,

Jézus, kit harminc ezüstpénzért eladtak,

Jézus, ki halálgyötrelmedben vért izzadtál,

Jézus, kit Júdás elárult,

Jézus, kit tanítványaid elhagytak,

Jézus, kit arcul ütöttek,

Jézus, kit hamis tanúk vádoltak,

Jézus, kit gyalázattal illettek és gúnyoltak,

Jézus, kit Péter megtagadott,

Jézus, kit Heródes kicsúfolt,

Jézus, kit Pilátus megkorbácsoltatott,

Jézus, kit Barabásnál kevesebbre becsültek,

Jézus, kit tövissel koronáztak,

Jézus, kit ruháidtól megfosztottak,

Jézus, kit keresztre feszítettek,

Jézus, kit a zsidók szidalmaztak,

Jézus, kit a gonosztevők kigúnyoltak,

Jézus, kinek oldalát megnyitották,

Jézus, ki utolsó csepp véredet kiontottad,

Jézus, kit az Atya elhagyott,

Jézus, ki bűneink miatt meghaltál,

Jézus, kit a keresztről levettek,

Jézus, kit sírba helyeztek,

Jézus, ki dicsőségesen feltámadtál,

Jézus, ki a mennybe fölmentél,

Jézus, ki a Vigasztalót elküldötted,

Jézus, a mi áldozatunk,

Jézus, a mi közbenjárónk,

Jézus, a mi bíránk,

Minden bűntől,                                                                            /Ments meg, Urunk, minket!/

Minden rossztól,

A haragtól és a gyűlölettől,

A gonoszságtól és bosszúvágytól,

A hitetlenségtől és a szív keménységétől,

Az istenkáromlástól és istentagadástól,

A képmutatástól és kapzsiságtól,

A lélek elvakulásától,

Parancsaid megvetésétől,

A bűnbe való visszaeséstől,

A léleknek és testnek minden veszedelmétől.


Mi, szegény bűnösök,                                                                /Kérünk Téged, hallgass meg minket!/

Hogy nekünk kegyelmezz,

Hogy nekünk megbocsáss,

Hogy a Te szent Egyházadat védelmezd,

Hogy a Tieidet megáldjad,

Hogy ellenségeidet megtérítsed,

Hogy az igazságot elterjesszed,

Hogy a tévedést megszűntessed,

Hogy a bálványokat megsemmisítsed,

Hogy a Te kiválasztottaid számát gyarapítsad,

Hogy a tisztulás helyéről a lelkeket megszabadítsad,

Hogy bennünket szentjeid seregébe felvegyél,


Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,                                        /Kegyelmezz nekünk!/

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,                                      /Hallgass meg minket!/

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,                                     /Irgalmazz nekünk!/


Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged, mert szent kereszted és halálod által megváltottad a világot.

Könyörögjünk! Isten, Te a világ megváltására születtél, körülmetéltek, elvetettek, elárultak, megkötöztek, halálra vittek. Arcátlan tekinteteknek voltál kitéve, hamisan bevádoltak, megostoroztak, ide-oda hurcoltak, kigúnyoltak, tövissel koronáztak, szidalmaztak, gyaláztak, lökdöstek, náddal vertek, levetkőztettek, keresztre szegeztek és azon gúnyoltak.

Gonosztevők közé soroltak, epével és ecettel itattak, oldaladat lándzsával átdöfték. Szentséges szenvedésed által, melyről mi, bűnökkel terhelt szolgáid megemlékezünk és szent kereszted által, s kegyelmekkel teljes halálod által szabadíts meg minket a pokol kínjaitól, és vezess minket oda, ahová a Veled együtt keresztre feszített latort vezetted, hol Te az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, Isten mindörökkön-örökké. Amen.


Nagyszombat

Oltáriszentség rózsafüzér: /eleje hagyományos/

1. Titok: Aki a legméltóságosabb Oltáriszentséget rendelte.

2. Titok: Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben mint Isten és ember jelen van.

3. Titok: Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben lelkünk tápláléka.

4. Titok: Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben a legszentebb áldozat.

5. Titok: Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben úti eledelünk.


Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről:

Uram, irgalmazz nekünk!                                                                  /ismétlés/

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!


Mennyei Atyaisten!                                                                         /Irgalmazz nekünk!/

Megváltó Fiúisten!

Szentlélek Úristen!

Szentháromság, egy Isten!

Jézus, ki az Oltáriszentségben valóságosan jelen vagy,

Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,

Elrejtett Isten és Üdvözítő,

Választottak tápláléka,

Ártatlan Bárány,

Szüntelen áldozat,

Testté lett Ige, ki köztünk lakozol,

A hívek kincse,

A hitnek titka,

Legszentebb áldozat,

Valóban engesztelő áldozat élőkért és holtakért,

A béke és a szeretet köteléke,

Szomorúak vigasztalása,

Éhezők eledele,

Betegek orvossága,

Haldoklók úti eledele,

A jövendő dicsőség záloga,


Légy irgalmas!                                                                             /Kegyelmezz nekünk, Jézus!/

Légy irgalmas!                                                                            /Hallgass meg minket, Jézus!/


Szent Testednek és Vérednek méltatlan vételétől,                 /Ments meg minket, Jézus!/

A test kívánságaitól,

A szem kívánságaitól,

Nyelvi bűnöktől,

Az élet kevélységeitől,

A bűnre vezető alkalmaktól,

Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,


Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,


Szentséges Tested és Véred által, melyet a legméltóságosabb Oltáriszentségben hátrahagytál,

                                                                                                  /Ments meg minket, Jézus!/

Szent Testednek sebei által,

Szent Szíved sebe által,


Mi, bűnösök,                                                                         /Kérünk Téged, hallgass meg minket!/

Hogy ezen csodálatos Szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsad és öregbítsd,

Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Oltáriszentség gyakori vételére vezessél,

Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts,

Hogy bennünket a gonosz ellenség kísértéseitől megoltalmazz,

Hogy mi mindig Benned örvendjünk,

Hogy bennünk Szereteted tüzét fölgyújtsad,

Hogy bennünket halálunk óráján ezen mennyei, úti eledellel megerősíts,

Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess,

Hogy a szegény lelkek kívánságát betöltsed,


Istennek Fia,

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,                                       /Kegyelmezz nekünk!/

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,                                       /Hallgass meg minket!/

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,                                       /Irgalmazz nekünk!/

Kenyeret adtál nekünk a mennyből,                                                /Amely minden gyönyörűséggel                                                                                                                  teljes!/

Könyörögjünk! Úristen, ki nekünk a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad, add, kérünk, szent Testednek és Vérednek titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük!

Ki élsz és uralkodol, az Atyával és a Szentlélekkel együtt mindörökkön-örökké. Amen.


MÁRCIUS hónap 

 • Minden reggel 6.45-7.30 keresztúti ájtatosságot végzünk, minden vasárnap 6.30-kor kezdünk.
 • Minden szerdán reggel 8.00 órakor szentségimádás.
 • Március 19-én csütörtökön reggel 8.00 órakor Szent József litániát végezzük a Szent József oltár előtt.
 • Március 25-én szerdán Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Lorettói litániával kezdjük a szentségimádást.

FEBRUÁR hónap

 • Minden vasárnap reggel 07:00 órakor zsolozsma
 • Február 2-án vasárnap reggel 07:00 órakor: Urunk bemutatása a templomban, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe zsolozsmát végzünk.
 • Minden szerdán reggel 08:00 órakor szentségimádás
 • Február 10-én hétfőn reggel 08:00 órakor Betegek Világnapjára emlékezünk és Betegek Keresztútját végezzük.
 • Február 11-től 19-ig reggel 08:00 órakor Lurdi litániát végezzük a Szűz Mária oltár előtt.
 • Február 22-én szombat reggel 08:00 órakor a kommunista diktatúra áldozataira emlékezve Bernát atya emlékfájánál rójuk le kegyeletünket.
 • Február 26-án van Hamvazószerda. Minden reggel 06:45-07:30-ig Keresztúti ájtatosságot végezzük. Minden vasárnap 06:30-kor kezdünk!JANUÁR hónap

 • Minden vasárnap reggel 07:00 órakor zsolozsma és litánia az isteni Kisdedhez
 • Minden szerdán reggel 08:00 órakor szentségimádás (január 1. kivétel)
 • 01.06-án hétfőn reggel 07:00 órakor zsolozsma, Urunk megjelenése, főünnep
 • 01.12-én vasárnap reggel 07:00 órakor zsolozsma, Urunk megkeresztelkedése, főünnep