Napi evangélium és elmélkedés

2020. július 4. szombat

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus tanítása új lelkületet kíván követőitől.

Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték tőle: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?"
Jézus így felelt nekik: "Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.
Senki sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe: mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad."
Ezek az evangélium igéi.
Mt 9,14-17

Elmélkedés az evangéliumhoz: Keresztelő Szent János olyan, mint valamiféle határvonal az ószövetség és az újszövetség között. János még az ószövetség fényében él, de már az újszövetséget vetíti előre a tanításában. Ezért van az, hogy tanítványai is még az ószövetségi törvényt tartják ahogy a mai evangéliumban is hallottuk, de itt látszik is, hogy ők megtartják az ószövetségi parancsot, de nem nézik jó szemmel, és meg is kérdezik Jézustól, hogy az ő tanítványai miért nem böjtölnek.

Ez sem változott kétezer éve, valamiért ilyen az ember, netán böjtöl, aztán ha megtudja, hogy a másik nem, akkor fel van háborodva, hogy ezt meg hogy lehet megcsinálni. Vagy tesz valami jót, és ha a fél világ nem köszöni meg neki, akkor de rosszul esik, de ha a másik csinál valamit abban meg csak a kivetnivalót látja és a hibát keresi benne. Így minden érdemet amit szerezhetett volna, elveszíti.

Jézus nagyon nyugodtan felel meg Keresztelő János tanítványainak, nem a törvényre hivatkozik, hanem csak arra, hogy míg a vőlegény jelen van, nem kell böjtölni. Meg kéne fontoljuk, hogy elég e a parancsokat megtartani aztán ha a parancsokat kipipáltuk tehetünk bármit? "Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza és ajánld fel ajándékodat." Mt. 5. 23-24

Jézus többre hív mint, hogy hivalkodj a böjtöddel, imáiddal és jó cselekedeteiddel, inkább arra hív, hogy mindez maradjon titokban, majd Isten megfizet érte. A mi tetteinket ne az irányítsa, hogy kipipáljuk, ezt is megtettem Uram, most aztán te jössz, és figyeljük, hogy ki teszi meg és ki nem, aztán megszólhatjuk. Mi gyűjtsünk kincseket a mennyben és ne itt a földön.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó: Áraszd ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy szívünk már most a maradandókhoz ragaszkodjék. a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön - örökké. Ámen.


2020. július 3. péntek

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Én Uram, én Istenem!

(Húsvétvasárnap este) a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: "Láttuk az Urat." De ő így szólt: "Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!"
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta: "Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!" Tamás így válaszolt: "Én Uram, én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: "Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!"
Ezek az evangélium igéi
Jn 20,24-29

Elmélkedés az evangéliumhoz: Ma, Szent Tamásra emlékezünk az egyik apostolra a tizenkettő közül. Tamásról nem sokat olvasunk, legismertebb az a történet amit a mai evangéliumban is felolvastunk, hogy Jézus feltámadása után megjelenik az asszonyoknak, majd a tanítványoknak, de valahogy Tamás nem volt részese ezeknek a találkozásoknak. amikor a tanítványok örömmel mesélik, hogy milyen jó volt látni a mestert, Tamásból előjön a fájdalom, hogy ő mindezt nem hiszi, egészen addig míg saját szemeivel nem látja és nem érinti.

Tamásit gyakran hitetlennek titulálják, de nem hinném, hogy a hitetlenség beszélt belőle, hanem inkább az, hogy ő is szerette volna látni Jézust és nem értette, hogy ő miért nem láthatja. Amikor következő alkalommal újra együtt vannak a tanítványok, és Jézus újra megjelenik, akkor már egyenesen Tamáshoz fordul, és felé tárja sebeit, hogy azokat megérinthesse.

Tamás apostol az akihez mi is legtöbbet hasonlítunk, mivel, mi is látni és tapintani szeretnénk Jézust, de nagyon fontos gondolat az is, hogy Tamás míg nem volt a közösséggel, nem láthatta Jézust, de ennek ellenére, velük maradt, nem zárkózott el, hanem továbbra is együtt maradt a többiekkel, és ez segítette hozzá, hogy legközelebb kimondhassa amikor meglátta Jézust: "Én Uram, és Istenem!"

Elmélkedés utáni fohász: Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol, Urának és Istenének vallotta Fiadat. segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön - örökké. Ámen.


2020. július 2. csütörtök

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Erzsébet így szólt: Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?

Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki." Mária megszólalt:
"Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, Szentséges az ő neve!
Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt. Nagyszerű dolgot tett karja ereje, széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, és felmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte: Ábrahámnak és utódainak mindörökre." Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 1,39-56

Elmélkedés az evangéliumhoz: Amikor Gábor angyal meglátogatta Szűz Máriát és tudtára adta, hogy fia fog születni, a Megváltó, akkor az angyal Máriának elmondja azt is, hogy rokona Erzsébet is gyermeket vár, habár az emberek magtalannak tartják.

Amikor az angyal elmegy, Mária útra kel, hogy felkeresse Erzsébetet és segítségére legyen. A mai ünnep ezt a találkozást örökíti meg. Mária köszönti Erzsébetet, és ekkor Erzsébet szíve alatt megmozdult a magzat és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Erzsébet, ekkor a Szentlélekkel eltelve köszönti Máriát, és Urának anyjaként említi, vagyis a közelgő Megváltó anyjaként. Majd Mária, egy hálaimát mond, amit mi is naponta imádkozunk, ezt a hálaimát Magnificatnak nevezzük.

Mária, el lehetett volna foglalva saját dolgaival, de mégsem gondolt magára, hanem csak arra, hogy rokonának szüksége lehet rá.

A találkozások nagyon fontosak mindannyiunk életében, főleg ha ezek a találkozások nem csak rólunk szólnak. A mai időben, amikor még mindig a covid vírus van a címlapon és sokan még mindig nem mernek másokat látogatni, a mai ünnep lehetne egy lehetőség, hogy átgondoljuk. Tényleg a másikra való odafigyelés és elővigyázatosság, nem vált bennem félelemmé?

Elmélkedés utáni fohász: Mindenható, örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a Boldogságos Szűz Mária, hogy szent Fiadat méhében hordozva, Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön - örökké. Ámen.


2020. július 1. szerda

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus kiűzi a gonosz lelket két megszállottból.

Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni.
A megszállottak kiáltozni kezdtek: "Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?"
Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: "Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába." Erre ezt mondta nekik: "Menjetek!" Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett.
A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 8,28-34

Elmélkedés az evangéliumhoz: Miközben olvassuk az evangéliumot, feltűnő, hogy Jézust még tettei miatt is olyan kevesen ismerik fel. A mai evangéliumban azt látjuk, hogy mindennek ellenére, az ördögtől megszállottak viszont felismerik Jézust mint Isten Fiát és azt is, hogy hatalmasabb mint ők, ezért mondják: "Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?"

De milyen az ember? Örülnie kellett volna a város lakóinak, hogy Jézus arra jár, hogy taníthatná őket, vagy meggyógyíthatná a betegeket, de nem, ők inkább elküldik Jézust, mert amikor kiűzte az ördögöket és azok belementek a disznókba amik ott legeltek, azok le is vetik magukat a szikláról. Érdekes, hogy az embereknek fontosabb volt, a földi javak megszerzése mint a Jézussal való találkozás.

Ezek azért napjainkban is megtörténnek, hogy inkább dönt az emberek többsége a vagyon mellett, minthogy Jézust magához közel engedné. Ebből fakadhat az is, hogy így fel sem ismerik amikor köztünk jár.

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön - örökké. Ámen.


2020. június 30. kedd

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus lecsendesíti a háborgó tengert.

Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt.
Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: "Uram, ments meg minket! Elveszünk!" Jézus így szólt hozzájuk: "Mit féltek, kicsinyhitűek?" Aztán fölkelt, és parancsolt a szélnek meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett.
Az emberek csodálkozva kérdezték: "Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?"
Ezek az evangélium igéi.
Mt 8,23-27

Elmélkedés az evangéliumhoz: Jézus bárkába száll a tanítványokkal együtt. Jézus elalszik mindeközben egyre nagyobbak a hullámok. A tanítványok félnek, és amikor már nem bírják, és látják, hogy Jézus meg sem moccan, rémülten kiabálnak neki, hogy tegyen valamit, mentse meg őket. Amikor viszont Jézus lecsendesíti a tengert és a szél sem fúj tovább, a tanítványok meglepődnek, hogy a tenger és a szél engedelmeskednek neki.

Ha a hajó az egyház szimbóluma, és mi Jézussal ebben a hajóban, vagyis egyházban vagyunk, és látjuk mennyi gond és baj zúdul rá, jobbról és balról, és Jézus úgy tűnik, nem tesz semmit, mi is kétségbeesve kiabálunk, hogy történjék már valami. A félelem lesz úrrá rajtunk. Azonban amikor Jézus végre elcsendesít mindent, mi is meglepődünk. Van ilyen? Ekkora hatalma van?

Jó lenne, ha bíznánk Istenben, ha bíznánk Jézusban. Jó lenne, ha nem esnénk kétségbe, ha az egyház hajója nem mindig úgy halad, ahogy azt mi személyesen elterveztük. Ne feledjük, Jézus velünk van, lehet még nem tesz semmit, de ott van és kellő időben cselekedni fog.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te a római egyház bőségesen sarjadó vetését vértanúk áldott vérével öntözted. Add, kérünk, hogy életünk áldozata biztos erőforrásunk legyen és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön - örökké. Ámen.


2020. június 29. hétfő

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Te Péter vagy, és neked adom a mennyek országa kulcsait.

Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" Ezt válaszolták: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának."
Ő tovább kérdezte őket: "Hát ti, kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
Ezek az evangélium igéi.
Mt 16,13-19

Elmélkedés az evangéliumhoz: Péter és Pál apostolok ünnepét az egyház egy napon ünnepli, mert a hagyomány szerint ugyan azon a napon végezték ki Rómában Szent Pétert, Jézus földi helytartóját, az első pápát, akit keresztre feszítettek, de az ő kérésére fejjel lefelé, mivel azt mondta, hogy nem méltó úgy meghalni, mint Jézus. Pált, azonban, mivel római polgár volt, a város falain kívül lefejezték.

Mindkét apostol meghívása és életútja különleges volt.

Péter halász volt, és testvérével Andrással és apjukkal együtt halásztak, amikor Jézus meglátta őket és elhívta, hogy emberek halászává váljanak. Péter sok mindenen ment keresztül Jézus mellett. Amikor Jézus a haláláról beszél, akkor Péter tiltakozik, hogy ez nem történhet meg. Amikor Jézus vízen járva közeledik feléjük, akkor Péter kéri, hogy elindulhasson mestere felé a vízen. Péter, ahogy a mai evangéliumban is hallhattuk, Isten kinyilatkoztatására megvallja, hogy Jézus az élő Isten Fia. Azonban Péter, félelmében mesterét meg is tagadja, de mindennek ellenére, Jézus mégis rá bízza az egyház vezetését, "te Péter vagy és én erre a sziklára építem egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön meg lesz kötve a mennyben is és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."

Pál apostolnak sem volt könnyű útja, mert ő először üldözte a keresztényeket. Pál ott volt amikor István diakónust megkövezték, és helyeselte tettüket, később olyan buzgó lett a keresztények üldözésében, hogy Damaszkuszba is elindult katonákkal, hogy a keresztényeket elfogja és Rómába hurcolja. Damaszkusz felé vezető úton, "hirtelen nagy fényesség vette körül. Leesett a lováról, és látomásában szózatot hallott: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre ő megkérdezte: Ki vagy te Uram? Az így felelt: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl." ApCsel 9,1-31.

Ennek a látomásnak hatására Saul megtér és így lesz Pál.

A mai ünnepen az egyházunk két legnagyobb apostolát ünnepeljük, akiket a Szentlélek vezetett mindig oda ahol épp szükség volt rájuk. Hirdették az evangéliumot és közösségeket alapítottak.

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Jézus Krisztus! Az Egyház közösségében mindannyian megtapasztalhatjuk az üdvösséget, amelyet te a mennyei Atyától hoztál el nekünk és megérezhetjük az Atya szeretetét. Te azt kérted tanítványaidtól és azt kéred tőlünk, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan te szeretsz minket. Napjainkban is szükséged van apostolokra, akik készek a szolgálatra. Szükséged van tanúkra, akik küldötteidként szeretetedet közvetítik. Adj nekünk apostoli lelkületet, hogy a szeretet tanúi, szereteted hirdetői legyünk! Vezess minket az evangélium hirdetésének útján és mutass nekünk utat az üdvösség felé!


2020. június 28. Évközi 13. Vasárnap

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki a keresztjét föl nem veszi, nem méltó hozzám.
Aki titeket befogad, engem fogad be.

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak:
Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt.
Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja.
S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is e legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 10,37-42 

Elmélkedés az evangéliumhoz: A múlt vasárnap fő gondolata, mondanivalója, Jézus megvallásának fontossága volt. "Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van." Majd a megvalláshoz, Jézus hozzá is fűzi, hogy ne féljünk az emberektől.

A mai evangéliumnak is sok mondanivalója van, de emeljük ki talán a legfontosabb mondanivalót, a Jézus követésének feltételeit.

Tegyük fel magunknak a kérdést: Én, hogy képzelem el, hogy lehet Jézust követni? Mit kell tegyek, hogy Jézus követője legyek?

Ha Jézus követéséről beszélünk, nem árt visszaemlékezni a tanítványok meghívására, és arra, hogy ők, hogy is követték mesterüket Jézust. Amikor Jézus elhaladt mellettük, akár Péterék mellett akár Máté mellett, mindannyiukat munka közben hívta meg. Jézus nem a téren pihenőket, hívta meg, hanem a munkásokat. Jézusnak a követői a menynek országának építői már itt a földön és azt nem lusták és munkakerülők építik, hanem kemény munkáskezű emberek, akik korán kelnek és későn fekszenek.

Ezért, a mai elmélkedésünk központi gondolata a mai evangélium egyetlen mondata: " Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem az nem méltó hozzám."

Mit jelent felvenni a keresztünket? Elfogadni az életünket. Jézus is felveszi a keresztjét, hordozza, a súlya alatt többször el is esik, mivel a mi keresztjeink súlya is a vállát nyomja, de Jézus mindig feláll, átöleli a keresztet és úgy hordozza, nem panaszkodik, nem akarja ledobni, nem kér kisebbet.

Jézust követni zsebre dugott kézzel nem lehet, hanem csak úgy ha fölvesszük a keresztünket, mi is átöleljük, elfogadom azt ami vagyok, és azt aki vagyok.

Nem tudom, hogy hallottatok e már Nick Vujicicről, aki kezek és lábak nélkül született. Saját életével mutatja be, hogy súlyos hiányosságokkal is teljes életet lehet élni ,ha elfogadod azt, amid van és azt, amid nincs. Nick egyik előadásán elmondta, hogy gyermekként mennyit csúfolták az iskolában, és, hogy nem értette, miért kellett így megszülessen. Eleinte azért imádkozott, hogy nőjön ki a keze és a lába, majd Istent hibáztatta, amiért így néz ki. Nick azt mondta, hogy életében a változás akkor történt, amikor 15 évesen olvasta a bibliát, és benne azt a történetet, amikor a farizeusok egy vakot vittek Jézushoz, és azt kérdezték tőle, hogy Isten, a vakot a saját bűnei vagy a szüleinek a bűnei miatt büntette ilyen súlyosan. Jézus azonban azt mondta, hogy ez nem büntetés, hanem mindez azért történt, hogy megnyilvánuljanak Isten tettei, majd rátette kezét a vakra, aki meggyógyult. A csoda láttán nagyon sokan követték Jézust.

Nick élete itt változott meg. Fogyatékosságát, többé már nem hátránynak tartotta, hanem egy lehetőségnek, amivel emberek életén tud változtatni, hogy megmutassa nekik, hogy így is lehet boldog életet élni. "Rájöttem, hogy Istennek terve van velem, így kéz és láb nélkül. Eldönthetem, hogy ezt a tervet elfogadom és akkor boldog leszek, vagy elutasítom és akkor boldogtalan."

"Aki követni akar, vegye fel keresztjét és úgy kövessen, mert az én igám édes és az én terhem könnyű és nyugalmat talál lelketek."

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk tartsd távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön - örökké. Ámen


2020. június 27. Szombat. Szent László király. Ünnep

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Szeresd Uradat Istenedet, és szeresd felebarátodat, mint saját magadat.

Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: "Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?"
Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták."
Ezek az evangélium igéi.
Mt 22,34-40

Elmélkedés az evangéliumhoz: Szent László királyról, így ír Prohászka Ottokár egyik prédikációjában: "A csatabárdos Szent a mi nemzeti ideálunk. A nemzet akkor válik kereszténnyé, amikor eszményeit keresztelik meg. A magyar kereszténység eszménye Szent László. Benne virágzott ki jellemző típussá a magyar kereszténység; benne forrt össze a keresztény szentség a nemzeti szellemmel. Addig a kereszténység idegen földbe ültetett fa volt; öntözte azt István könnyeivel, a hithirdetők keresztvízzel, a vértanúk vérükkel: meg is fogamzott, de még nem gyökeresedett meg úgy, hogy magába tudta volna szívni a föld sajátos elemeit, s az elemek szerint színt, alakot, életet ölteni. A kereszténység még nem volt magyar. Szent István a nép apostola volt; hozzá emelte fel a nép tétovázó tekintetét, s szinte érthetetlen szentség sugárzott feléje. Még idegenszerű volt ez a nagyság, még kizárólagosan s annyira önfeledve s gondolatlanul bámulta, hogy melegedni nála, örülni neki nem tudott; érzése nem tudta kiváltani a keresztény hitet."

Szent István elkezdte elültetni az országban a keresztény hitet, amit halála után Szent László tovább nevelt. Nem lehetett könnyű egy új hitet, vallást egy országban megszerettetni, elfogadtatni, de mindenféleképpen kellett hozzá idő. A magyar életet, a magyar eszményt kellett tehát kereszténnyé tenni, hogy ez a kereszténnyé lett nemzeti eszmény nyissa meg a hitnek a nép szívét. Ez a magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté. László nem tanította a kereszténységet hanem élte . A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény király a nép hősévé vált. Szent István koronája a hős Szent László fején a keresztény királyságnak s e királyságot megalapító vallásnak szimbóluma lett.

Akár Szent István életét nézzük vagy a ma ünnepelt Szent Lászlót, mindketten törekedtek a keresztény eszményt megvalósítani, Istent megismerni amennyire embernek ez lehetséges, és másokat is Istenhez vezetni.

A mai evangéliumban is Jézust mesterként szólítják meg az írástudók, és a legfontosabb törvény felől érdeklődnek. A törvényeket nem osztályozhatjuk, hogy ez fontosabb az nem, ezt tartsuk meg az nem, ezért ebbe a vitába Jézus sem megy bele, hanem inkább két törvényt említ a szeretet törvényét, egyrészt Istent mérhetetlenül szeretni, teljes szívből, teljes lélekből és teljes elméből, és felebarátunkat úgy mint saját magunkat. A szeretet törvénye már az újszövetség törvénye.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt. Érdemeiért és közbenjárására őrizz meg minket minden rossztól, és vezess a boldog örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


2020. Június 26. péntek

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus meggyógyít egy leprást.

Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: "Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem."
Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: "Akarom, tisztulj meg!" Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: "Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról!"
Ezek az evangélium igéi.
Mt 8,1-4 

Elmélkedés az evangéliumhoz: Jézus nagyon kimerítő tanítást folytatott, amit mi hegyi beszédként említünk. A beszéd végén, Jézus találkozik egy leprással, aki leborul előtte és azt kéri, hogy ha akarja, gyógyítsa meg.

Különleges a leprás kérelme, mert nem azt mondja, hogy ezt ő szeretné, vagy nem érvel semmivel, hogy milyen nagy szüksége lenne rá, nem is sajnáltatja magát a beteg, hanem egyszerűen Jézusra bízza, hogy mit tesz. Erre Jézus azt mondja "akarom, tisztulj meg!

De jó lenne ha ekkora hit lenne bennünk is, hogy mi is tudnánk teljes szívünkből így imádkozni, hogy "legyen meg a te akaratod."

Egy leprás, el sem tudjuk képzelni mennyit szenvedhetett, mennyire ki volt téve a körülötte élő embereknek, mert gyógyulásra már nem számíthatott, az emberek kerülték, így csak rosszabbodott a betegsége, ha valaki nem segített rajta, nem adott neki ételt, néha ruhát. Mégis, ebből a mélységből, nem a panasz szava hallatszik, hanem a gyógyulni vágyó hité.

Gyakoroljuk mi is imáinkban, hogy ha kérünk valamit, akkor mondjuk ki mellé, "add meg, ha akarod."

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön - örökké. 


2020. június 25. csütörtök

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki Jézus tanítását követi, biztos alapra épít.

Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet:

A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: "Uram! Uram!" Csak az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem: "Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?" Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők!
Mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült.
Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.
Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő írástudóik.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 7,21-29 

Elmélkedés az evangéliumhoz: Egy nagy tévedést tesz helyre Jézus a mai tanításában, amikor azt mondja: "A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: Uram! Uram! Csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi."

Jézus a hegyi beszéd bőséges tanítását fejezi be így, hogy magunkba nézzünk és felismerjük, hogy hányszor mondjuk mi is, Uram! Uram! Amikor bajban vagyunk, amikor csak Istentől remélünk segítséget, kicsit már babonásan kiáltjuk Uram! Uram! Azonban sokszor semmiféle hit nincs a szavak mögött. Kiáltunk a bajban, de amikor minden rendben akkor messze járunk, akkor nem is akarunk Istenről hallani, nehogy már beleszóljon az életembe. Majd szólok én, hogy mikor van rá szükségem.

Jézus is arról beszél a ma hallott evangéliumban, hogy a végső napon sokan fognak arra hivatkozni, hogy hallottak Jézusról, és hogy Jézus az ő utcáikban is járt és tanított és ők még talán hallották is, sőt az ő nevében gyógyítottak, és ez valami szorosabb kapcsolatról is tanúskodik, mégis, Jézus azt mondja ez semmi és nem számít.

Hogy megértsük, két embert állít példaként elénk, az egyik homokra építi a házát, mert balga, tudja, hogy sziklára kéne, de az fáradtságos munka, inkább megelégszik a homokkal, de az összedől amint jön a vihar és a szélvész vagyis az élet gondja és baja. Azonban az okos ember sziklára építette házát, nem törődött a fáradtságos munkával, előrelátó volt, így amikor jött a szélvész és az ár, az ő házának semmi baja nem volt, mert szilárd volt az alapja.

A ház az az életünk, mi építjük azt. A ház alapja a szikla maga Isten. Ha Isten az alapja életednek, jöhet bármi, az életed háza nem fog összedőlni, de ha nem Isten az alapja az életednek, hidd el, össze fog dőlni, a kérdés, hogy mikor.

Te Mire, vagyis Kire építed az életed házát?

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te Péter apostol utódainak sorában szolgádat Ferenc pápát kiválasztottad arra, hogy egész nyájad pásztora legyen. Hallgasd meg néped könyörgését, és add, hogy aki Krisztus helytartója lett a földön, erősítse meg testvéreit. Legyen közösségben vele az egész Egyház az egység, a szeretet és a béke kötelékében, míg benned, lelkek Pásztora, mindenki el nem jut az igazságra és az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön - öröké. Ámen.


2020. június 24. Szerda

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Keresztelő Szent János születése

Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki.
A nyolcadik napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De anyja ellenezte: "Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: "Hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!"
Érdeklődtek erre atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és magasztalta Istent.
Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr van vele."
A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 1,57-66.80

Elmélkedés az evangéliumhoz: Zakariás, Barakiás ószövetségi papnak volt a fia, felesége Erzsébet pedig Áron lányai közül való volt.

Az evangéliumban olvasunk róla, hogy Zakariás és Erzsébet feddhetetlenül élt, sokat jótékonykodtak, de mindennek ellenére, gyermekük nem született. Erzsébet meddő volt, de meg is öregedtek már mindketten.

Zakariás egyik alkalommal a templomban szolgált, amikor megjelent neki az Úr angyala és ezt mondta: "Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt; bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szent Lélekkel, Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé" (Lk 1,13-17).

Zakariás elcsodálkozott, de szívében kételkedett, ezért megkérdezte az angyalt:

"Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előrehaladott korú" (1,18). Az angyal ezt mondta neki: "Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek" (1,19-20).

Zakariás amikor kilépett a templomból, de nem tudott beszélni, ekkor a nép akik kint imádkoztak, megértették, hogy bent a templomba valami történt. Közben telt az idő, és kiderült az is, hogy az angyalnak igaza volt, mert Erzsébet gyermeket várt, amit értetlenkedve nézte mindenki, mert az emberek magtalannak tartották Erzsébetet és öregek is voltak. Amikor megszületett a gyermek, nevet akartak adni, Zakariás családjából, de Erzsébet a János nevet akarta ahogy az angyal meg is mondta, de végül Zakariás döntötte el a vitát amikor kezébe vett egy táblát, és ráírta, János lesz a neve, és ekkor történt a következő csoda, mert megoldódott Zakariás nyelve. A nép most is csodálkozott, hogy mi lesz ebből a gyermekből, ha majd felnő, ha születésekor ilyen csodák követik születését.

János elkezd növekedni, majd a pusztába vonul ahol méz és sáska az eledele, teveszőr ruhát hord és bőröv van a derekán. A Jordán folyóhoz vonul, ahol megtérést hirdet és keresztséget. Mindenki látta, hogy János nem csak beszél a böjtről és a megtérésről hanem maga is cselekszi, ezért sokan felkeresték, megkeresztelkedtek de sokan tanácsokat is kértek tőle, akár katonák, vámosok egyaránt.

A hegyeket hordjátok el a völgyeket töltsétek fel, egyengessétek az Úr útját, tanított János. Amint Jézus megjelent és megkeresztelkedett, onnantól kezdve János visszavonult és átadta a helyet Jézusnak, hisz ő csak ezért jött, hogy az utat előkészítsük.

Ha mélyen belegondolunk, a mai időkben, mi is Jézus útját készítjük elő, második eljövetele előtt. ezért tanuljunk keresztelő szent Jánostól alázatosságot, böjtöt, imát, önmegtagadást.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te azért támasztottad Keresztelő Szent Jánost, hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. Add meg Egyházadnak a lelki örömök ajándékát, és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


2020. június 23. Kedd

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Tegyétek meg embertársaitoknak mindazt, amit ti is elvártok tőlük!

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne tépjenek titeket is.
Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása.
A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják!
Ezek az evangélium igéi.
Mt 7,6.12-14

Elmélkedés az evangéliumhoz: Csalódások, meg nem értések, folyamatos részei az életünknek. Van, hogy kérünk valamit, de nem azt kapjuk, máskor meg arra döbbenünk rá, hogy jót akartunk tenni valakivel, de valahogy nem jött össze, minden jó szándékunk ellenére, rosszul sikerült minden.

A hegyi beszéd ma felolvasott részében, Jézus egyszerű megoldást talál mindezekre. Tedd azt amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. Talán túl egyszerűnek tűnik a válasz. Mit is szeretnénk, hogy velünk tegyenek? Te, mit szeretnél, hogy veled tegyenek? Hogy szeressenek? Hogy elfogadjanak, támogassanak? Tedd te is ezt először és akkor ezt fogod majd kapni viszonzásul.

Azonban ez tényleg nem egyszerű, ezért is mondja Jézus, hogy a szűk kapun menjünk be, mert tágas a kapu ami a pokolba megy, de szűk az a kapu ami a menynek országába visz. Vagyis, könnyű a széles úton járni, sokan is járnak rajta, de egy gond van vele, nem a jó választás, a szűk út, a nehéz, a keskeny, az vezet a mennybe. Azon járjunk.

Ha túl könnyű az út, ha úgy érezzünk, minden túl egyszerű, gondolkodjunk el rajta, tényleg a jó úton, a jó cél felé haladunk?

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 22. hétfő

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Mielőtt mást megítélsz, nézz magadba!

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.
Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod embertársadnak: "Hadd vegyem ki szemedből a szálkát!", holott a te szemedben gerenda van? Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a szálkát!
Ezek az evangélium igéi.
Mt 7,1-5

Elmélkedés az evangéliumhoz: Könnyű mások fölött ítélkezni, a másikban a rosszat látni, de olyan rossz érzés, amikor bennünk is csak a rosszat látják. Nem? Mégis, milyen könnyen ítélünk el másokat, mert hallunk róla valamit, vagy mert úgy véljük, hogy tudunk róla valamit, és nem gondolunk bele, úgy igazán, hogy a mi bűneink sokkal nagyobbak.

Jézus ezért is mondja, hogy "Miért látod meg a másik szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát?" Vagyis, kezd el szépen a saját életedet megvizsgálni, a bűnöket szépen egyesével kiirtani, és amikor már tényleg nem csak te magad érzed azt, hogy jó vagy, hanem mindenki más azt mondja rólad, akkor kezdj másoknak tanácsokat osztogatni.

Jézus földi életében különleges volt, hogy bármilyen nagy bűnnel is állt meg valaki előtte ő csak annyit mondott, menj, és többé ne vétkezz. Nem ítélt el, nem bántott meg, csak egy dolgot kért, változz meg, nem kövesd el újra és újra azokat a bűnöket. Sok megszokott kis és nagy bűneink vannak és tudjuk jól, hogy milyen nehéz tőlük szabadulni, és ezért van, hogy sokszor nem is kezdjük el a harcot ellenük, mert belenyugszunk, elfogadjuk.

Kezdjük el a változást, legyünk minden nap jobbak, és először magunk legyünk a változás az életben.

Elmélkedés utáni fohász: Gyullaszd fel szívünket szereteted Szentlelkével, Istenünk, hogy mindig csak azt gondoljuk, ami neked kedves és hozzád méltó, és testvéreinkben őszinte szívvel szerethessünk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön - örökké. Ámen.


2020. június 21. vasárnap

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg!

Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Ne féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön!
És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja.
Egy fillérért ugye két verebet adnak? És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 10,26-33

Elmélkedés az evangéliumhoz: Volt egyszer egy férfi, aki egy sziklán gyönyörködött a táj szépségében. Egy óvatlan pillanatban azonban megcsúszott. Több száz méteres mélység volt alatta, de zuhanás közben egyszer csak sikerült egy kiálló faágat elkapnia. Nem tudta, hogy mekkora a mélység még alatta, le sem mert nézni, de visszamászni sem tudott. arra gondolt, hogy elkezd kiabálni hátha meghallja valaki és segíteni fog neki.

Segítség, segítség! Van ott fent valaki?- kiáltotta.

Sokáig nem jött válasz. Egyszer csak egy hang nevén szólította és megkérdezte:

 • Minden rendben?
 • Jól vagyok, - válaszolta - leszámítva ezt a szerencsétlen helyzetet.
 • De, te ki vagy?
 • Én, az Úr vagyok! - jött a válasz.
 • Úgy érted, Isten?
 • Igen, úgy! -hallatszott fentről.
 • Istenem, kérlek segíts rajtam! Megígérem, hogyha segítesz innen lejutni, megígérem jobb leszek és életem hátralévő részében téged foglak szolgálni.
 • Lassan, az ígéretekkel, - szólt az Úr - előbb leszedlek, aztán beszélgetünk. Először azonban azt kérném tőled, hogy ne kételkedj bennem, és tedd meg amit kérek!
 • Bármit kérsz, megteszem! Csak mond, mit tegyek!
 • Engedd el az ágat! - szólt az Úr.
 • Micsoda? Engedjem el az ágat????
 • Pár perc, csend, majd a bajbajutott újra elkezdett kiabálni.
 • Segítség! van ott fent valaki más??

Majd reccsent az ág, és hősünk alig két métert zuhant és földet ért.

Ez a kis történet, az élet egy olyan pillanatát ábrázolja amit mindannyian átélünk egyszer vagy többször. Az életünk egyik pillanatában még jól vagyunk, úgy érezzük minden rendben, aztán csak zuhanunk, egyre mélyebbre, és onnan kiáltunk fel Istenhez amikor már úgy érezzük, hogy csak ő segíthet. Ilyenkor ígérgetünk, fogadkozunk, hogy ha Isten ebből kisegít akkor mit fogunk csinálni, de akkor jöhetünk helyre ha Istenben bízunk és rá hagyatkozunk. Azonban mi is mint a történet főhőse, mi is valamibe kapaszkodunk, nem merjük elengedni, azt hisszük, ha elengedjük végünk, de pont ezért, amíg nem engedjük el, addig Isten sem tud semmit tenni, a mi beleegyezésünk nélkül.

A mai szentírási részek, az olvasmány és az evangélium is az Istenbe, Jézusba vetett hitről szólnak.

Az olvasmányban, Jeremiás próféta panaszát olvassuk. Jeremiást Isten hívja meg, mégis nem könnyű neki ennek a meghívásnak eleget tenni, ő látja azt amit neki Isten megmutat és amit az emberek nem látnak. Jeremiás ezért meg akarja a háborútól, fogságtól kímélni őket, de nem hisznek neki. Jeremiás a babiloni fogság előtt, megjövendöli a babiloni csapatok támadását. Először azt hirdeti meg, hogy az emberek térjenek vissza Istenhez, hogy ez a háború így elkerülhető legyen, de a nép kineveti és eljön az idő amikor már nincs visszaút. Jeremiás a harcot és fogságot úgy említi mint ami Isten tervéhez tartozik. A nép ezért kigúnyolja és üldözi, de Jeremiás továbbra is bízik Istenben, mert tudja, hogy az emberek áskálódása, üldözése nem számít, egyedül az, hogy Isten aki őt meghívta igazságos, és kellő időben megfizet ellenségeinek.

Az evangéliumban ugyan erre figyelmezteti a tanítványokat Jézus, hogy nem lesz könnyű dolguk, mert ahogy őt üldözték, úgy fogják üldözni, elfogni, megostorozni, és megölni mindazokat akik az ő követői lesznek. Jézusnak ezek a szavai örök érvényűek, valahogy az őt komolyan követők mindig kisebbségben voltak, és soha meg nem értettek. Azonban, mindig erőt is adott nekik Isten, hogy a hitben kitartsanak, még az üldözések közepette is.

Ha valakit Isten kiválaszt egy feladatra, egy küldetésre, az az ember sokszor szembetalálja magát a többiek értetlenségével, ellenszenvével. Jézus azonban erősíti a kiválasztottakat, hogy ne féljenek az emberektől, akik a testet meg tudják ugyan kínozni, gyötörni és ölni, de a lelket nem, Jézus azt mondja, hogy inkább attól féljenek aki a testet is és a lelket is a pokolba taszíthatja.

A mai olvasmányban és evangéliumban is azt látjuk, hogy Istent képviselni a világban áldozattal jár együtt akár pap az illető vagy szerzetes, akár egyszerű hívő, aki rendszeresen jár templomba, mindig lesz aki kineveti, megszólja, az életét megnehezíti. A gonosz mindig megtalálja az utat, hogy a hívő embert gyötörjék, de ne feledjétek kedves testvéreim, Jézus is már erről tanított kétezer évvel ezelőtt. Nehéz azoknak akiket hitükért üldöznek, de jaj azoknak akik hitükért másokat üldöznek.

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 20. szombat

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Mária, Jézus minden szavát megőrizte szívében.

Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy ott keressék.
Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek.
Anyja így szólt hozzá: "Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged."
Ő azt felelte: "Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?"
Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani.
Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében.
Ezek az evangélium igéi.
Lk 2,41-51a

Elmélkedés az evangéliumhoz: Ma, a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének van az emléknapja. az evangéliumban, egy nagyon ismert szentírási részt olvastunk fel, amiről azonban nem sok tanítás hangzik el.

Jézus tizenkét éves, Máriával és Józseffel elzarándokolnak Jeruzsálembe az ünnepekre. Az ünnepek elmúltával, elindulnak a zarándokcsoporttal hazafelé, de Mária és József, csak egy nap elteltével döbbennek rá, hogy Jézus nincs velük, ezért visszatérnek Jeruzsálembe. Harmadnapra találják meg, a templomban, a tanítók közt ül, hallgatja és kérdezgeti őket.

Mária első reakciója, hogy számon kéri Jézust: "Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged." ezek után Jézus válasza a meglepő, hiszen ezt mondja: "Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?" Az evangélista még, hozzá teszi, hogy nem értették, de Mária gyakran elgondolkodott rajta.

Jézus, már érzi küldetésének súlyát, és azt, hogy hamarosan elkezdődik az ő igazi útja amiért emberként itt kell lennie a földön, de mégis ennek ellenére, tizenkét évesen, hazatér velük Názáretbe és engedelmeskedik neki. Milyen felemelő, Jézus, Isten Fiaként, engedelmes Máriának és Józsefnek, és milyen magasztos felelősségteljes szolgálat amit Mária és József végeznek, nevelik és tanítják azt aki már a világ teremtésekor jelen volt.

Mária szíve egy igazi anyai szív, félti gyermekét, de benne van az, is, hogy meg kell tanítania sok mindenre, mindeközben gyakran eszébe is jutnak gyermekének szavai, és lassan benne is megszületik a felismerés, hogy Istennek Jézussal különleges tervei vannak.

Kedves édesanyák, leendő édesanyák, Máriához hasonlóan, imádkozzatok gyakran gyermekeitekért, és kérjétek Isten, hogy miközben őket nevelitek, elsősorban hitre, Isten ismeretre neveljétek, és meglátjátok, utána minden más megadatik mellé. Jézus nem kényeztették el, ugyan úgy József mellé állt dolgozni.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária szívében méltó hajlékot készítettél a szentlélek számára. Add, jóságosan, hogy a Szent Szűz közbenjárására dicsőséged templomává lehessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 19. péntek

Jézus Szentséges Szíve

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű - mondja az Úr.

Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta:

Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.
Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, és az én terhem könnyű.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 11,25-30

Elmélkedés az evangéliumhoz: Jézus Szentséges Szívének főünnepén, Isten emberszeretetére emlékezünk, ami abban teljesedik ki, hogy Egyszülött Fiát adja az emberiségért.

Isten, szeretetéről úgy tudunk beszélni, ahogy Jézus is tanított a hegyi beszédben, vagyis, hogy Isten nem személyválogató, felkelti napját jókra és gonoszakra és esőt ad igaznak és hamisnak egyaránt. Tehát, Istent szeretetét nem lehet elnyerni, megvásárolni, kiérdemelni, Isten szeret mindenkit, mint gyermekeit. ezért is olvassuk a mai Szentleckében, hogy a szeretet Istentől van, így aki szeret az Istentől való és ismeri az Istent, és, hogy Isten minket előbb szeretett, már akkor amikor még meg sem születtünk. Ezért szeretetének nincs kezdete és vége, határtalan.

Jézus szívének tisztelete, Isten szerető szívét tárja elénk. Már a 13-14 századi német misztikusoknál megjelenik a Jézus szíve tisztelet, ezt követően majd a 16.-ik századtól a jezsuiták és a karthauziak majd a 17.-ik századtól Alacoque Szent Margit látomásaival kapcsolódik a Jézus Szíve tiszteletéhez, a hónap első péntekjein engeszteléssel, szentgyónással és szentáldozással, válaszként az emberiség hálátlanságára.

IX. Piusz pápa 1856, ban, Jézus Szíve ünnepét, az egész Egyházra kiterjesztette. A Főünnep, a Pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Elterjedt továbbá Szent Fausztina nővér látomása alapján az Irgalmas Jézus képe, ami úgy ábrázolja Jézust, hogy szívéből két sugárnyaláb sugárzik, az irgalmasság és a szeretet sugara az emberiség felé.

A mai evangéliumban, ezért is hív magához Jézus minden megfáradtat, megterheltet, hogy nála megpihenjenek, felüdüljenek.

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű - és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű."

Jézus tudja jól, hogy mi lakik az ember szívébe, és azt is tudja, hogy magunktól nehezen haladnánk a szentség útján, ezért magához hív. Nem veszi el a keresztünket, nem is ad másikat helyette, egyszerűen csak mellette megállhatunk, megpihenhetünk, lenyugodhatunk, mert ő szelíd és alázatos szívű, és a mai ünnep másik nagy mondanivalója, mindamellett, hogy Jézus szíve szeretettel és irgalommal teljes, a szelídség és alázat helye is. Ha önmagunkba tekintünk, sokszor ez a négy érzelem hiányzik belőlünk, a határtalan és ítélet mentes szeretet, az irgalom, a szelídség és az alázat.

A mai ünnepen, Jézus Szentséges Szívére tekintünk, és hozzá járulunk tőle tanulva szelídséget és alázatot, hogy mi is megnyugodjunk.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te szent Fiadnak bűneink miatt megsebzett Szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát; add, kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


2020. június 18. csütörtök

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus megtanít bennünket a Miatyánkra.

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

"Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket."
Ezek az evangélium igéi.
Mt 6,7-15

Elmélkedés az evangéliumhoz: A hívő ember számára mindig is fontos volt és amíg él fontos is lesz az ima. Mikor imádkozzak, mennyit imádkozzak, hogyan imádkozza? Jól imádkozok e vagy sem? Ezek a kérdések mindig is felmerülnek.

A tanítványok látják Jézust imádkozni és ez olyan hatással van rájuk, hogy megkérik: "Taníts minket imádkozni."

A tanítványok nem kérdezik, hogy Jézus, ezt az imát hányszor mondjuk el naponta, vagy ha belealszunk akkor mi van,kezdjük e újra. Lehet fel sem merült a kérdés, mert az ima akkor is, mint most is, az Istennel való beszéd, vagyis, akkor úgy igyekszel imádkozni, hogy ott legyél testileg és lelkileg, hogy ne aludj bele, hogy ne nézz közben tévét, vagy ne hallgass rádiót, és ne is főzz mellett.

Te ha elmész vendégségbe és szeretnél a barátoddal beszélni, hisz azért látogattad meg, mit szólnál, ha ő leülne és tévét nézne, míg te beszélsz?

Vegyük komolyan az imát, Jézus ebből merített erőt a mindennapjaiban, így tudott továbbra is gyógyítani és tanítani.

Te, komolyan veszed az imát? Hogy jellemeznéd az imádat? Hideg? Langyos? Forró?

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te egyszülött Fiadat örök főpappá tetted. Add, hogy akiket ő szolgáinak és szent titkaid letéteményeseinek kiválasztott, vállalt szolgálatukban hűségesnek bizonyuljanak. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és él uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön - örökké. Ámen.


2020. június 17. szerda

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ne földi hiúságból, hanem Isten kedvéért tegyük a jót!

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat.
Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is.
Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 6,1-6,16-18

Elmélkedés az evangéliumhoz: Jótettet tenni, nem is olyan könnyé, az viszont még nehezebb, hogy ezzel a jótettel hallgassak, ne kürtöltessem szét a világba, barátaimnak, ismerőseimnek. Milyen nehéz csendben hallgatni, mert ilyenkor azt hiszed, hogy így nem is lesz jutalma. Jézus az ellenkeződét mondja. Ha a jótettedért itt a földön dicsérnek, és hálásak érte, akkor már megkaptad érte a jutalmadat, de ha itt nem akkor majd a mennyben kapod meg a jutalmadat. ezzel, Jézus arra ösztönöz mindenkit, hogy a jótetteinkkel, hallgassunk, jobb lesz ha Isten jutalmaz meg érte és nem az emberek.

Az ima, az adakozás, a böjt, ezek mind jámbor cselekedetek, tehetjük úgy is, hoyg észrevétlen, és tehetjük úgy is, hogy mindenki lássa.

Te, döntsd el melyik jobb neked? Ha az emberek most rögtön megdicsérnek érte és dicsfényben úszhatsz, vagy netán senki nem látja, az emberek közül, egyedül Isten.

"Ne tudja jobb kezed mit tesz a bal."

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Áraszd ki Egyházadra a bátorság és buzgóság Szentlelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, állhatatosak és szelídek evangéliumod hirdetésében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 16. kedd

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Nemcsak barátainkat, hanem ellenségeinket is szeretnünk kell.

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

Hallottátok, hogy ezt mondták: "Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!" Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.
Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,43-48

Elmélkedés az evangéliumhoz: "Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek."

Jézus nem egyszerűen azt szeretné, hogy jók legyünk, néha jót tegyünk, ha van hozzá kedvünk, azokkal, akik velünk egyet értenek, azokkal barátkozzunk, hanem ennél sokkal többet kér, hogy olyanok legyünk, mint a mi mennyei Atyánk, aki nem válogat gyermekei közt, mert fölkelti napját jókra és gonoszokra és esőt ad igaznak és hamisnak egyaránt.

Sokszor ott hibázunk, hogy a barátokat elkezdjük magunk köré gyűjteni, vagyis elkezdjük az embereket jóknak és rosszaknak ítélni tetteik szerint, és azáltal, hogy a saját szemüvegünkön keresztül megnézünk valakit, lehet, hogy csak azért is elítéljük, mert nem ért egyet velünk. Ha Isten is így tenne, azt hiszem, bajban lennénk.

Ezért szeretné Jézus, hogy a mennyei Atyához hasonlítsunk, mert akkor mindenkinek azt a lehetőséget adjuk meg. Minden embert, Isten gyermekeként szereti, legyen az bűnös, vagy szent, így hát, mi se ítéljünk, hanem keressük a másik emberben Isten arcát és mosolyogjunk rá.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te a szeretet parancsával azt akartad, hogy bántalmazóinkat is őszintén szeressük. Add, úgy követnünk új parancsodat, hogy a rosszért jóval fizessünk, és törekedjünk egymás terhét hordozni. a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön - örökké. Ámen.


2020. június 15. hétfő

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
A rosszindulatot ne viszonozd rosszindulattal!

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: "Szemet szemért, fogat fogért." Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,38-42

Elmélkedés az evangéliumhoz: Ha változást akarsz hozni a világba, tedd jobbá és kezd azzal, hogy te jobb leszel. azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy rosszat a rosszal legyőzni nem lehet, de mégis a többség ezzel próbálkozik. Ha valaki beszél rólad, te még rosszabbakat mondasz róla, ha valaki megüt, te bőven visszaadod, de nem is gondolsz bele, hogy ennek a csapdának soha nem lesz vége.

Mit szeretnél? Örökös háborút, vagy netán békét? Ha békét, akkor a rosszra válaszolj jóval és meglátod, minden megváltozik.

Jézus ezért is említi a "régieket" akik még azt mondták szemet szemért és fogat fogért, mert abban az időben a túlkapásokat meg kellett állítani, még nem azon dolgoztak, hogy jobbak legyenek, hanem csak azon, hogy ne legyenek rosszabbak. Hála Istennek, Jézus ettől többet vár tőlünk, tőled, mindenkitől.

Kezd el, és meglátod, lesz, aki kövessen.

"Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle."

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 14. vasárnap

Krisztus teste és vére, Úr napja

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital.

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez: "Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért."
Vita támadt erre a zsidók között: "Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?" Jézus így felelt nekik: "Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!" Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 6,51-58

Elmélkedés az evangéliumhoz: Az Úr napja ünnep gyökerei a 13. századig nyúlnak vissza. Az Augusztiniánus rendi apáca Liège-i Szent Juliana isteni sugallatra hivatkozva fordult az eucharisztia ünnep létrehozása érdekében a dominikánus St. Cheri Hugóhoz, (a későbbi IV. Orbán pápához) és Robert de Thoretliège-i püspökhöz. 1246-ban a püspök zsinatot hívott össze és elrendelte a Corpus Christi vagyis Krisztus Teste, ünnep évente történő megtartását.

Általánosan elterjedt csak Juliana és Robert püspök halála után lett az ünnep.

1263-ban egy zarándok cseh pap szentmisét tartott a bolsenai Szent Krisztina templomban. Az átváltoztatás pillanatában kétség szállta meg, valóban Krisztus testévé válik-e a kenyér és a bor, amikor a megtört ostyából vércseppek hulltak a korporáléra (ostyaabrosz). A véres korporálét 1264. június 14-én Orvietóba vitték, ahol épp ott tartózkodott IV. Orbán pápa. A pápa 1264. szeptember 8-ánTransiturus bullájában hirdette ki, hogy ezentúl minden évben a pünkösd nyolcadát követő első csütörtökön tartsák meg az úrnapja ünnepét. Európa több országában, így Magyarországon is vasárnap tartják az ünnepet.

A testi eledel célja a létfenntartás, a testünk erősítése. A lelki eledel, vagyis, az Oltáriszentség célja a lelünk táplálása, hogy fönntartsa és erősítse lelkünket.

A mai főünnepen, Krisztus Testének és vérének a főünnepén, a szentírási részekben az isteni gondoskodásról olvasunk.

Az olvasmányban, már a pusztai vándorlás végéről olvasunk, amikor is a nép már megérkezik az ígéret földjére, de még nem lépnek be oda, Mózes búcsúbeszédében emlékezteti őket Isten, gondoskodó szeretetére és arra, hogy táplálta őket negyven éven át a pusztában a vándorlás idején. Nehezen indult ez a vándorlás, hiszen a nép gyakran zúgolódott, inkább vállalták volna azt, hogy visszatérjenek Egyiptomba és ott szolgák legyenek, csak legyen mit enni, minthogy szabad emberként, Istenre hagyatkozva, Istenben bízva járjanak. Mivel zúgolódtak, és kétségbe vonták Isten hatalmát és gondoskodását, Isten mannával, az angyalok kenyerével táplálta a népet.

Isten mannát hullatott az égből, ebből készítették a kenyeret, amit negyven éven át ettek a pusztában a vándorlás idején, vizet fakasztott a sziklából, etette, itatta és védte a népet, hogy eljussanak arra a földre, amit ő ígért nekik.

Jézus is jóllakatja a tömeget. Két kenyérszaporítási csodáról olvasunk a Szentírásban, az első kicsit különlegesebb, mert Jézus a tanítványokkal kicsit együtt akar lenni, de a tömeg követi, ezért tanítja őket Jézus. Amikor későre jár az idő, a tanítványok el akarják a tömeget bocsájtani, arra gondoltak, hogy a nép a tanítást megkapta, most már mindenki menjen a dolgára, de Jézus felszólítja a tanítványokat, hogy ők adjanak nekik enni, és ekkor derül ki, hogy a tanítványoknak semmi ennivalójuk sincs, ez szimbolikus jelentőséggel bír, mert Jézus nélkül nekünk sincs semmink. Ekkor teszi Jézus az első csodát, és lakatja jól a tömeget kenyérrel, majd a második kenyérszaporításkor is különlegesek a szavai, "Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen elküldeni őket, nehogy kidőljenek az úton." Ez már hasonlít a választott nép pusztai vándorlásához, mert akkor is Isten sajnálta őket és nem akarta, hogy az úton kidőljenek, ezért táplálta őket. Jézus, itt még kenyérrel és hallal táplálja azokat, akik követik és hallgatják, de hamarosan már ennél többet ad, saját testét és vérét.

A mai evangéliumban azt a részt olvastuk, amikor Jézus saját testéről, mint ételről és véréről, mint italról tanít. Ezt sem a farizeusok, sem a tömeg nem érti, és otthagyják Jézust a tanítványokkal.

Az utolsó vacsorán fog minden nyilvánvalóvá válni, amikor Jézus a kenyeret megtöri és a tanítványoknak adja, majd a kelyhet is fogja a borral és odaadja mint saját vérét. Mindezek után hozzáteszi: "ezt cselekedjétek az én emlékezetemre."

A mai ünnepen, visszagondolunk a választott népre, hogyan táplálta őket Isten és visszagondolunk a Jézust követőkre is legfőképpen a tanítványokra, akiket Jézus megbízott, hogy amit tett azt folytassák.

Miként a farizeus és a csodát váró tömeg nem tudta befogadni Jézus szavait, úgy ma is kicsi mag, akik hittel befogadják, és hiszik, hogy a kenyér színe alatt Krisztus teste és a bor színe alatt Krisztus vére jelenvalóvá válik.

A mai ünnep, a Szentségimádásainkra, szentáldozásainkra irányítja a figyelmet és arra, hogy az Oltáriszentség vétele szükséges, hogy mi is eljussunk az ígéret földjére a menynek országába.

Most, ebben az új helyzetben, hogy mindenki csak kézbe áldozhat, talán még fontosabb átgondolni, hogy Krisztus testét érintem, vagyis a mód, ahogy elé járulok, és az is ahogy magamhoz veszem milyen fontos, tiszta kéz, tiszta lélek. Megtapasztalhattuk azt is milyen, ha nincs szentmise, ha nem tudok áldozni, ha szívem-lelkem vágyik Krisztus testére.

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön- örökké. Amen.


2020. június 13. szombat

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus megrója az égre-földre esküdöző embert.

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek: "Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet!" Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a Földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek "igen, igen, nem, nem"; ami ettől eltér, az a gonosztól van.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,33-37

Elmélkedés az evangéliumhoz: "Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem nem, ami ettől eltér, az a gonosztól van."

Talán erre a mondatra is mondhatnánk a tanítványokkal, hogy kemény beszéd ez, de hát ha jól belegondolunk mennyire igaz. Mennyi bűn származik abból, hogy nem tudjuk befogni a szánkat, és nem hallgatunk. Ha beszélnünk kéne, hallgatunk, ha hallgatnunk kéne, akkor meg beszélünk. Hány bűn származik abból, hogy olyan dolgokról beszélünk, amikről nem kéne, hány embert bántunk meg felesleges fecsegésünkkel? Jakab levelének harmadik fejezete a legkifejezőbb erre a tanításra:

"Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi, az képes egész testét is megfékezni. Ha ugyanis a lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek, akkor egész testüket irányíthatjuk. Lám, a hajókat is, bármilyen nagyok, bármilyen erős szelek hajtják is őket, a kis kormány oda irányítja, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy parányi testrész a nyelv is, mégis nagy dolgokat vallhat magáénak. Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv az a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, lángba borítja változékony életünket, maga meg a pokoltól fogott tüzet. Mert az összes vadak, madarak, csúszómászók és tengeri állatok természetét meg lehet szelídíteni, s meg is szelídíti az emberi természet, de a nyelvet senki emberfia nem képes megszelídíteni: az nyugtalan gonosz, tele van halálos méreggel. Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára vannak teremtve. Ugyanabból a szájból áldás és átok jön. Testvéreim, ennek nem volna szabad így lennie! Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad meg keserű is? Testvéreim, teremhet fügefán olajbogyó vagy szőlőn füge? Nem törhet elő sós forrásból édes víz."

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 12. péntek

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus tanítása a házastársi hűségről.

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
Hallottátok a parancsot: "Ne törj házasságot!" Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.
És ezt is mondták: "Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet." Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét - kivéve hűtlenség esetét -, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,27-32

Elmélkedés az evangéliumhoz: Továbbra is a hegyi beszéd egy részletét olvastuk a mai evangéliumban, Jézus a tíz parancs megtartásáról tanít. Általában azt gondoljuk, hogy az a bűn, ha valami rosszat teszünk, ha vétünk a parancsok ellen. Jézus arra figyelmeztet, hogy már a kísértés is bűn, amikor még nem teszed meg, de már gondolatban elkövetted. A gondolattól nincs sok hátra a tettekig. Amikor gondolatban bármilyen bűnt is követsz el, előbb-utóbb meg is fogod tenni. Ilyenkor szoktunk védekezni, hogy nem gondoltuk komolyan, azt hittük, hogy elég erősek leszünk és meg fogunk tudni állni a bűn elkövetése előtt, de ha már gondolatban elkövettük, meg is fogjuk hamarosan tenni.

Jézus arról is tanít, hogy vesd el magadtól, ami bűnre visz. Azt mondja Jézus, hogy ha kezed bűnre csábít vágd le, ha szemed bűnre csábít vájd ki, mert jobb ezek nélkül a mennybe jutni, mint ezekkel együtt a pokol tüzére jutni.

Te, milyen kísértésekkel küzdesz? Mik a gyengeségeid, mikben szoktál gyakran elesni? Nézd meg, a bűn elkövetése előtt mindig ott a kísértés, amikor is még erősnek hiszed magad, és hogy kibírod, de az utolsó pillanatban elgyengülsz és utána jöhet a szégyenérzet, bűnbánat, újra minden előröl.

Ha látnád mi lesz mindebből, akkor hogyan döntenél, ha látnád, hogy ezek a bűneid miatt jutnál a pokolra akkor is megtennéd? Döntened kell? Mik a fontosak?

Elmélkedés utáni fohász: Gyullaszd fel szívünket szereteted Szentlelkével, Istenünk, hogy mindig csak azt gondoljuk, ami neked kedves és hozzád méltó és testvéreinkben őszinte szívvel szerethessünk téged. a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, isten, mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 11. csütörtök

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Tartsuk tiszteletben embertársaink életét és becsületét!

Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:

Mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: "Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre." Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: "Te esztelen!", méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: "Te istentelen!", méltó a kárhozat tüzére.
Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,20-26

Elmélkedés az evangéliumhoz: Két fontos mondanivalóra figyelhetünk fel a mai evangéliumban, egyrészt, hogy vallásosságunk felül kell múlja az írástudókét és farizeusokét. Ez mit is jelent? A farizeusok és írástudók jobbnak tartották magukat másoktól vallásosabbnak is, hiszen hányszor hozzák fel, hogy mindent megtesznek, amire a törvény őket kötelezi. Ez volt számukra a fontos, a kötelességtudat, de Jézus nem ezt kéri, hogy kötelességből, hanem szeretetből tartsuk meg a parancsokat.

Másrészt az áldozatról beszél Jézus, hogy ha áldozatot megyünk bemutatni, de valakinek is panasza van ránk, menjünk béküljünk ki, vagyis az áldozatunk tiszta legyen.

Emlékszünk Káin és Ábel áldozatára? Káin áldozata kötelességről szólt, nem volt benne szeretet Isten iránt, míg Ábel áldozata a szereteten alapult.

Mi is mutatunk be áldozatot, akkor is, amikor vasárnap elmegyünk misére, az is áldozat, szentmise áldozat, hogy állok meg Isten előtt, hogy veszek részt a szentmisén?

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te a szeretet parancsával azt akartad, hogy bántalmazóinkat is őszintén szeressük. Add úgy követnünk parancsodat, hogy a rosszért jóval fizessünk és törekedjünk egymás terhét hordozni. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 10. szerda

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Jézus beteljesíti az Ószövetség tanításait és parancsait.

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak:

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy í betű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,17-19

Elmélkedés az evangéliumhoz: Jézusról vannak elképzeléseink, hogy milyen lehetett, mit miért tehetett, talán néha arra is gondolunk, hogy mit tehetett volna meg még mindezek fölött vagy esetleg mit nem kellett volna, megtegyen.

Amikor Jézus, kereszthaláláról beszél, Péter nem tudja elfogadni, nem illett bele a tervébe, ezért mondja, hogy: "Isten ments Uram! Ez nem történhet meg Veled!" Jézus Péter szavaira azt mondja, nem Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azt hiszem ez jellemző ránk is, önmagunkkal, a világgal és Jézussal kapcsolatban is inkább az emberek ügye van a szemünk előtt, nem pedig az Isten ügye.

Jézus a mai evangéliumban ezt akarja helyre tenni, amikor nyíltan kimondja, hogy nem a törvények eltörlése miatt jött, hanem hogy azokat beteljesítse és tökéletessé tegye, vagyis leporolja a több száz éves port, ami a tíz parancsolatra rakódott vagyis a magyarázatokat a kiskapukat és visszaállítsa azt, amit annak idején Isten Mózesnek és a választott népnek adott.

Mi is hányszor keressük a kiskapukat, hogy kimagyarázzuk bűneinket, kísértéseinket. Ezeket felejtsük el, mert ez nem vezet jóra és ne válogassunk, hogy van, amit megtartok a parancsok közül mást viszont nem.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te azt akarod, hogy Egyházad minden nép számára az üdvösség jele és eszköze legyen és Krisztusnak üdvözítő tevékenysége által maradjon fenn a világ végezetéig. Szítsd fel, híveid szívében a hivatástudatot az egész világ üdvösségének munkálására, hogy akaratod szerint minden nemzet egyetlen családdá, a te népeddé forrjon össze és növekedjék. a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 9. kedd

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Krisztus híveinek példás élete tanítás az egész világnak.

Jézus így tanított a hegyi beszédben:
"Ti vagytok a föld sója. De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek.
Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!"
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,13-16

Elmélkedés az evangéliumhoz: Jézus, a tanítványoknak és a körülötte lévőknek a nyolc boldogságról beszél, de nem úgy ahogy azt általában megszoktuk, mert nem a földi dolgokat emeli ki, hogy azok hoznak boldogságot, hanem a valódi boldogságot, az hozza aminek mennyei gyümölcsei vannak.

A mai evangéliumban, Jézus ezt a tanítást folytatja, és két hasonlattal is él. azt mondja a tanítványoknak, hogy ők a föld sója és a világ világossága.

A tanítványoknak érezniük kellett, hogy Jézus tőlük többet vár, mint a többi embertől. Akiket Jézus meghív azok világosság a világ számára és só, vagyis ízt hoznak. Minden meghívottnak ezt soha nem szabad elfelednie, vagy ha elfelejtette akkor fel kell magában élesztenie azt az első érzést, amit meghívásakor érzett. Jézus van akitől többet vár, hogy példát mutassanak, hogy tanítsanak, hogy a sokszor elvilágiasodott életünkben a hit ízért tudják hozni.

Jézus arra is figyelmezteti a tanítványokat, hogy ha már ők sem fognak tudni ízt vinni a világban, és nem végzik el a küldetésük feladatát, akkor kidobják az emberek és eltapossák. Továbbá el sem rejtőzhetnek, mert a lámpát lámpatartóra teszik, hogy világítson, és nem rejtik el.

Ez a két feladat minket is érint, nekünk is sónak kell lennünk és ízt vinnünk a világba, és a hit fénye bennünk is mindig égnie kell, nem csak magunkért, hanem mindenkiért, akinek csak erre szüksége van.

Elmélkedés utáni fohász: Mennyei Atyánk, add, hogy mi is a föld sója és a világ világossága legyünk. Segíts abban is, hogy felismerjük hogyan tudunk rólad tanúságot tenni és hitünkről, és hogyan tudunk embereket hozzád vezetni. Adj erőt, hogy soha ne rejtsük el hitünket, hanem merjünk vele előállni, a te dicsőségedre. a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 8. hétfő

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Boldogok, akik lelkükben szegények.

Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
"Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben."
Ezek az evangélium igéi.
Mt 5,1-12

Elmélkedés az evangéliumhoz: Nagyon gyakran mondjuk, hogy mindenki boldogságra vágyik, mindenki boldog akar lenni. De mi tesz minket boldoggá? Miért hajtunk egész életünkben, hogy azt megszerezzük? Mindenki más úton halad a saját boldogságát keresve.

A boldogságot Jézus teljesen másként látja mint az átlag ember, mert nem az egészségben, nem a gazdagságban, nem a sok barátban, hosszú életben, bölcsesség megszerzésében hanem az örök életben látja. Azért tudja Jézus azt mondani, hogy boldogok a lélekben szegények, akik sírnak, akik szelídek, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békességszerzők, akiket üldöznek és gyaláznak, mert nem erre a világra gondol, hanem a mennyek országára. A mennynek országához képest a földi élet nehézségei, szomorúságai és üldöztetései, szinte semmisségnek tűnnek, de ahhoz kell az, hogy a földi élet nehézségei fölé, a mennyek országának örömhírét emeld.

Mi tesz téged boldoggá? Ha gazdag vagy, ha elismert, ha hatalmad van? Minden megszűnik nem is sokára, és akkor mid marad? Semmid! Ábránd. Mint a haldoklónak, aki arra emlékszik vissza, hogy milyen híres ás gazdag volt, amikor fiatal volt, most viszont ágyhoz kötve senki rá sem néz? Ezért dolgozol? Ez a te boldogságod, vagy netán az, ami Jézus boldogsága is? Bármi is történik itt a földön, elviselem az örök életért.

Elmélkedés utáni fohász: Mennyei Atyánk, te tudod leginkább mennyire vágyunk a boldogságra és mennyi mindent feláldozunk, hogy megszerezzük. Segíts megértenünk azokat a boldogságokat amikről Jézus beszélt, ami nem a földi élethez hanem az örök élethez kötnek minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen,


2020. június 7. vasárnap, Szentháromság vasárnapja

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Isten elküldte Fiát, hogy üdvözli jön általa a világ.

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:
Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 3,16-18

Elmélkedés az evangéliumhoz: Ma, az Anyaszentegyház mindannyiunk figyelmét a Szentháromságra irányítja, az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre, három személy, mégis egy Isten.

Szentháromság vasárnapján mindig eszembe jut egy kis történet.

Történt egyszer, mikor a tudós Szent Ágoston Észak-Afrikában tartózkodott, a tengerparton sétálva azon töprengett, hogyan tudná megragadni a Szentháromság lényegét.

Séta közben, meglátott egy kisgyermeket, aki egy kagylóhéjjal merte a tenger vizét egy kis gödörbe amit a tengerpart homokjába ásott.

- Hát, te mit csinálsz? - kérdezte Ágoston a gyermeket.

- Áttöltöm a tenger vizét a gödrömbe! - válaszolta nagy komolysággal a gyermek, és folytatta a víz merését.

- Gondolod sikerülni fog? - kérdezte nevetve Ágoston. - Nézd meg milyen óriási a tenger, a kagylóhéj és a gödör amit ástál pedig milyen kicsi hozzá képest.

- Hamarabb sikerül nekem a tenger vizét ebbe a gödörbe belemérnem, mint neked megérteni a Szentháromság titkát, - mondta a gyermek, majd eltűnt.

Ez a kis történet mutatja be, hogy a Szentháromság titka az emberi ész számára felfoghatatlan, de mindez nem jelenti azt, hogy nem kéne rajta gondolkodni, a Szentlélek segítségét hívva, hiszen Jézus már az apostoloknak is megmondta, hogy elküldi a Szentlelket, aki majd eszükbe juttat és meg is világít minden igazságot. Tehát, nem saját okosságunkban bízva keressük a Szentháromság titkát, hanem Istenre hagyatkozva, benne bízva.

Az ószövetségben Szentháromságról még nem olvasunk, habár azt olvassuk, hogy a teremtés előtt, az ősvizek fölött Isten Lelke lebeg, majd Isten, amikor teremt, úgy teremt, hogy kimondja Legyen, és ez a kimondott szó, maga az Ige, vagyis a Fiú Jézus Krisztus, ezért is olvassuk János Evangéliumában: "Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett." Akár olvashatjuk tovább is a teremtés könyvét, hiszen Isten azt mondja "Teremtsünk embert a saját képünkre!" Itt is megjelenik a többes szám, vagy akár a Bábeli torony építésénél, Isten azt mondja: "Szálljunk le és nézzük meg, hogy mit építenek."

Ha a Szentháromságról keresünk a Bibliában tanítást, akkor legvilágosabb utalásokat az újszövetségben fogunk találni. Jézus mennybemenetele előtt küldi a tanítványokat, hogy menjenek el az egész világra és kereszteljék meg az embereket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Azonban még előtte, Jézus beszél Istenről mint atyáról, és az Atyával való kapcsolatát teljes egységnek írja le amikor Fülöp rákérdez és azt kéri Jézustól, hogy mutassa meg az atyát: : "Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogy mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok s az Atya bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, s a tetteket is az Atya viszi végbe, aki bennem van."

Tehát Jézus az, aki kinyilatkoztatja az Atyát, és Jézus az, aki a Szentlelket megígéri, hogy elküldi és az ember, aki önmagától nem is képes Istenről beszélni, de még imádkozni sem, a Szentlélek majd mindenre megtanítja.

Szentháromság Egy Isten és Három Személy, Atya, Fiú és Szentlélek.

Isten, mint atya, megmutatja, hogyan kell egy apának szeretni, hiszen Isten már akkor szeretett minket még mielőtt megszülettünk volna. Jézus a Tékozló fiú történetével mutatja meg, hogy milyen az Atya, amikor fia elmegy otthonról, ő nem átkozza ki, nem mondja neki, hogy haza se térjen, hanem minden nap várja, hogy fia belássa, jobb neki otthon az atyai háznál, és amikor meglátja gyermekét az úton elé szalad, és nem várja el a nagy önvádat a fia részéről hanem átöleli és mindent megbocsájt.

A második isteni Személy, a Fiú. Jézus engedelmeskedett az Atyának, mint egy Fiú ezzel példát mutat a fiatalságnak engedelmességben és a szülők iránti tiszteletben.

A harmadik isteni személy a Szentlélek, héber nyelven Ruah, nőnemű, a görögben Pneuma, már semlegesnemű, és a latinban Spiritus, már hímnemű.

Ha így gondolkodunk, akkor a Szentháromságban az emberi család egyfajta égi tökéletes egységű modelljét fedezhetjük fel.

A mai ünnep rádöbbent arra, hogy Istent nem tudjuk olyan könnyen megismerni, mint egy embert, mert Isten, azonban Isten az emberiséget magához akarja felemelni, és nem azt akarja, hogy mi húzzuk le Istent a mi emberi szintünkre.

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Istenünk! A Szentháromság titkához, belső életed titkához nem csak elméleti módon közeledhetünk, hanem a szeretet jelenlétének felfedezése útján is. Segíts minket, hogy észrevegyük szereteted jeleit a világban és személyes életünkben! Segíts minket, hogy szeretetedre irányítsuk azok figyelmét is, akik nélküled képzelik el életüket és nem gondolnak örök sorsukra, hogy ők is tebenned találják meg életük értelmét és boldogságát!


2020. június 6. szombat
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Az adakozó lelkülete a fontos, nem az adomány nagysága.

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, ezt mondta a tömegnek: "Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben, és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Örömest elfoglalják a zsinagógában és a lakomákon a főhelyeket. Felélik az özvegyek házát, és közben színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk."
Ezután leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be.
Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: "Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát."
Ezek az evangélium igéi.
Mk 12,38-44 

Elmélkedés az evangéliumhoz: Az adakozás, segítségnyújtás, irgalmasság cselekedetei mindig is fontosak voltak és talán egyre fontosabbak lesznek. Jézus maga is tanít az irgalmasság cselekedeteiről, amit a felebarátunk iránt tanúsíthatunk, de a mai evangéliumban a templom számára szánt adományról tanít.

Jézus leül a templomba és nézi az embereket, hogy ki mennyit dob a perselybe. Voltak gazdagok, akik sokat dobtak, és volt egy szegény özvegyasszony, aki keveset, két fillért. Jézus mégis azt mondta tanítványainak, hogy az özvegyasszony dobott többet, mert nem a pénz mennyisége számított, hanem a helyzet, amiben élt. A gazdagok igaz, hogy sokat dobtak, de a feleslegükből adtak, szinte azt is mondhatjuk, hogy nem is érezték meg adományaikat, az özvegyasszony viszont, mindenét beledobta azt a kevés kis pénzét, amin akár egy darabka kenyeret vehetett volna. Ez talán a leg nagyobb Istenre hagyatkozás, amikor nem azt mondod, hogy kevés pénzem van, veszek belőle kenyeret, hanem azt, hogy ezt a keveset Istennek adom, benne bízok és remélek.

Ezt csak akkor fogjuk tudni megérteni, ha már voltunk hasonló helyzetben. Az is fontos, hogy milyen lélekkel adok, akár a rászorulóknak, akár a templom javára, szeretetből, gondoskodásból, mert szeretnék én is hozzájárulni a templom fenntartásához, vagy netán csak azért dobok bele valamit, mert elmondtam, egy rövid fohászt és imát, és úgy gondolom ezzel akár megvásárolhatom azt, amit kértem.

Ne feledjük, a perselypénz nem a kéréseink megvásárlására van, hanem a templom fenntartására.

Elmélkedés utáni fohász: Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 5. Péntek

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
A Messiás Isten Fia, és így Ura ősatyjának, Dávidnak is.

Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel:
"Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által: Így szól az Úr az én Uramhoz:
»Jobbom felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet.«
Ha tehát maga Dávid a Messiást Urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia?"
A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust.
Ezek az evangélium igéi.
Mk 12,35-37

A mai nap Szent Bonifác püspök és vértanúra emlékezünk. Mi az, amit adhatunk felebarátunknak, és mi az, amit adhatunk Istennek? A feleslegünkből szívesen adakozunk, de képesek vagyunk-e belátni, hogy mindaz, amink van, Isten ajándéka. Szegények vagyunk, és nélküle semmit sem tudunk felmutatni. Talán éppen ennek a felismerése az a két fillér, amit Istennek adhatunk. Ő a mi gazdagságunk, és ez egyben a boldogság kezdete: boldogok a lélekben szegények.

Bonifác, Angliában született 673 körül. Eredeti neve Winfried volt. Szent Benedek rendjébe lépett és nagy áldozattal vállalt missziós utakat, 719-ben a germánok megtérítésére indult. Szerzetestársaival együtt fáradhatatlanul dolgozott a hit terjedéséért. Püspökké szentelése után a mainzi egyházmegyét kormányozta, számos egyházmegyét alapított és újított meg Bajorországban, Türingiában és a frankok földjén. Zsinatokat is tartott, és törvényeket hozott. Amikor a frízeket térítette, a pogányok megölték társaival együtt 754. június 5-én. Testét az általa alapított fuldai monostorban temették el.

Szent Pál is, a mai olvasmányban Timóteushoz írt levelében, ebben erősíti a címzettet, hogy tartson ki mindamellett amit tanult és, hogy ismeri a Szentírást amely útmutatás ahhoz, hogy eljusson az üdvösségre. "Minden Írás, amelyet az Isten sugalmazott, hasznos a tanításra, az érvelésre, a feddésre, és az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra készen legyen."

Szent Pál, Timóteusnak a Szentírást ajánlja az élet minden kérdésére, feddésre, nevelésre, érvelésre. A szentek életpéldája abban erősít minket, hogy olvasva az ő életrajzukat, erős hitüket, és az örök életbe vetett bizalmukat, minket is megerősít.

Sok kérdés merül fel napjainkban is, nagyon fontos a nevelés a 21 században is, tehát, vegyük kézbe a Szentírást, és olvassuk, ismerjük meg Isten sugalmazott Írását.

Elmélkedés utáni fohász: Kérünk, Istenünk, engedd, hogy Szent Bonifác vértanúd legyen a közbenjárónk, hogy a hitet, amelyet hirdetett és vére ontásával is tanúsított, hűségesen megőrizzük és tetteinkkel bátran tanúsítsuk, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten mindörökkön-örökké. Ámen


2020. június 4. csütörtök

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Ezt tegyétek az én emlékezetemre!

Amint elérkezett a húsvéti vacsora órája, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. Így szólt hozzájuk: "Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában." Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: "Vegyétek, és osszátok szét magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa."

Azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: "Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre." Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is és azt mondta: "Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amely értetek kiontatik."
Ezek az evangélium igéi.
Lk 22,14-20

Elmélkedés az evangéliumhoz: XVI. Benedek pápa kívánságának eleget téve az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció, 2012 július 23.án,elrendelte Jézus Krisztus örök főpapságának ünnepét a Pünkösdöt követő első csütörtökön, a püspöki konferenciákra bízva annak bevezetését.

A mai napon, Jézus Krisztus papi szolgálatát ünnepeljük. Megemlékezve az utolsó vacsora tanítását olvassuk a mai evangéliumban, amikor Jézus elkezdi az áldozat bemutatását. Jézus nem étkezik a tanítványokkal, most ő az étkezést a vacsorát vezeti, a tanítványoknak adja át testét és vérét és egyben rájuk is hagyja, hogy ezt cselekedjék. Jézusnak ezeket a szavait ismétlik meg a papok minden egyes szentmise áldozatban megköszönve Jézusnak az ő áldozatáért.

Papjainkért is imádkozunk a mai napon, hogy egyre jobban hasonlóvá váljanak Krisztushoz, akinek szolgálatára szentelték életüket. Jézus a pap számára nemcsak egy példa vagy minta, hanem az élete. Egységben lenni az Úrral, az örök Főpappal. Ez a legfontosabb. Jézusként beszélgetni az Atyával az imádságban. Jézussal tenni a feladatokat, amik ránk várnak

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te Krisztus Urunkat örök Főpappá tetted, hogy téged megdicsőítsen és az embereket üdvözítse. Add, hogy a nép, amelyet vére árán neked szerzett, az ő emlékezetét ünnepelve részesedjék keresztjének és feltámadásának kegyelmében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


2020. június 3. szerda

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
A halállal nem szűnik meg az ember élete, csak megváltozik.

Abban az időben szadduceusok jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. Megkérdezték őt:
"Mester! Mózes megírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal és gyermek nélkül hagyja hátra feleségét, akkor a testvér vegye el annak a feleségét, és támasszon utódot testvérének. Volt egyszer hét testvér. Az első feleséget vett magának és meghalt, nem hagyva utódot. Akkor a második vette el az asszonyt, de ez is meghalt, és nem hagyott utódot. Éppúgy a harmadik is. Hasonlóképpen feleségül vette az asszonyt mind a hét, és nem hagytak utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor - ha ugyan feltámadnak -, ezek közül melyiknek lesz a felesége? Hiszen mind a hétnek felesége volt!"
Jézus azt felelte nekik: "Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát! Hiszen amikor a halottak feltámadnak, már nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadása felől pedig nem olvastátok-e Mózes könyvében a csipkebokorról szóló résznél, hogy miként szólt Mózeshez Isten: »Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene!« Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így tehát nagy tévedésben vagytok!"
Ezek az evangélium igéi.
Mk 12,18-27

Elmélkedés az evangéliumhoz: A tőrbecsalás művészei a szadduceusok, Jézustól kérdezik, hogy ha meghal a férj és a feleség többször férjhez megy, mert mindegyik férje hamar meghal, akkor ha feltámadunk, ha ugyan feltámadunk kié lesz az asszony? Ha nem hiszel valamiben, miért kérdezel felőle? Ha nem hiszel a feltámadásban, akkor az sem kell érdekeljen, hogy van e utána valami? Lehet azt akarták, hogy Jézus megerősítse az ő hitüket, hogy nincs feltámadás. Jézus mégis ennél többet mond, hiszen amit a szadduceusok nem tudtak elképzelni, hogy a feltámadás után kinek a felesége lesz az asszony erre Jézus azt feleli, hogy nyílván nem ismerik az Írásokat és az Isten hatalmát, mert a feltámadás után nem házasodnak. A Szadduceusok a Szentírás bizonyos részeit ismerték, azokat tanították, de nem ismerték az egész Szentírást, legalább is ami számukra kényelmetlen volt azzal nem foglalkoztak. Jézus arra figyelmezteti őket, hogy hiányosak ismereteik.

Ez a fajta hozzáállás sok szektát, és csoportokat is megkísért, amikor a Szentírásból csak részleteket emelnek ki, amik az ő állításaikat támasztják alá, és amiről nem akarnak beszélni, azt kihagyják.

Pünkösd vasárnap olvastuk az evangéliumban, hogy Jézus amikor megjelenik feltámadása után a tanítványoknak, rájuk lehel és ezeket a szavakat mondja: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsájtjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsájtjátok meg, az nem nyer bocsánatot."Miért van, hogy az egyházak és szekták ezt kihagyják? Hiszen Jézus mondta, Jézus hagyta a tanítványokra,..., de könnyebb inkább ezt a részt nem olvasni vagy félre magyarázni és úgy tanítani, legalább akkor senkinek nem kell majd bűneit megvallani, meggyónni. A Szentírást olvassuk egészében, ne csak részeket ragadjunk ki, akkor nem fog tudni minket senki félrevezetni.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te a vértanúk kiömlő vérét keresztényeket termő magvetéssé tetted. Adj mindenkor bőséges aratást Egyházad szántóföldjén, amelyet Lwanga Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 2. kedd

† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
A keresztény ember mind a földi, mind az örök haza polgára.

Egyszer néhány farizeust és Heródes-párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá, és megszólították: "Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk?"
Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt: "Miért akartok tőrbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam!" Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük: "Kinek a képe és felirata ez?"
Azok ezt felelték: "A császáré." Jézus pedig így folytatta: "Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!"
Azok igen elcsodálkoztak (Jézus feleletén).
Ezek az evangélium igéi.
Mk 12,13-17

Elmélkedés az evangéliumhoz: Nagyon fontos kérdést tesznek fel a farizeusok Jézusnak, habár nem a jó szándék vezérelte őket, hanem az, hogy találjanak benne és a tanításában valami kivetnivalót. A pénz az mindig és mindenhol fontos volt, mindenkit főleg a hatalmat nagyon érzékenyen érintette, és a zsidó farizeusok ezt nagyon jól sejtették is.

Kell-e adót fizetni a császárnak vagy sem? Ebből, az igazat megvallva nem nagyon lehet jól kijönni. Ha azt mondod igen, akkor azok haragját vonod magadra, akiknek adózni kell, ha pedig azt mondod, hogy nem kell fizetni adót, akkor pedig biztos, hogy a császár lesz akinek a haragja utolér. Jézus békésen kért egy pénzérmét és megkérdezte tőlük, hogy kinek a képe és felirata van rajta, hát a császáré mondták. "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek ami az Istené."

Jó lenne ezt a mondást, ha nem felejtenénk, a pénzen nem Isten képmása szerepel, hanem miként nálunk is világi embereké, a világot szimbolizálja, világi értéket, a lelkünk azonban Istent tükrözi, és a túlvilágot szimbolizálja. Különböztessük meg a fontosságot. Kell a pénz a vásárláshoz, számlák kifizetéséhez, de az élet nem a pénz és a hatalom, hanem sokszor inkább akadálya a helyes döntéseinknek.

Mihez ragaszkodunk? Mi a fontosabb? A pénz, vagy a lelkünk?

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, te szent vértanúid, Marcellinusz és Péter dicsőséges hitvallásával minket is hitünk megvallására indítasz. Add, hogy közbenjáró imájuk segítségével követni tudjuk példájukat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2020. június 1. Hétfő

Boldogságos szűz Mária az Egyház anyja

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
"Íme, a te fiad!"
"Íme, a te anyád!"

Nagypénteken: Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás felesége, és Mária Magdolna.
Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: "Asszony, íme, a te fiad!" Azután a tanítványhoz szólt: "Íme, a te anyád!" Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
Ezek az evangélium igéi.
Jn 19,25-27

Elmélkedés az evangéliumhoz: Pünkösd hétfő van, az Anyaszentegyház a Boldogságos szűz Máriának az Egyház anyjának ajánlja.

A szentírási részekben már nyoma sincs a Szentléleknek, hiszen, már évközi időt van, annál inkább látjuk, hogy az olvasmányban a bűnbeesés következménye jelenik meg. Amikor Ádám és Éva szembesülnek bűnükkel, úgy tűnik, hogy kerülni kezdik Istent, akivel eddig olyan jó és személyes kapcsolatuk volt. Eddig mindent megbeszéltek, most mégis elbújnak a bokrok közé, de Isten keresi őket. Amikor látják, hogy teljesen elbújni nem tudnak, számot kell adjanak tettükről és Isten elé kell álljanak, akkor az ember Évára fogja, hogy ő tehet mindenről, míg Éva a kígyót a kísértőt tartja a bűnösnek mindenért.

Ha mélyen elgondolkodunk, azóta minden kis és nagy bűnünk így zajlik. Amint elkövettük a bűnt, a szégyenérzet a lelkiismeret furdalás miatt, nem merünk Isten szemébe nézni, nem tudunk már úgy imádkozni, és kerüljük a vele való találkozást, számadást. Ha netán a gyóntatószékbe el is jutunk, akkor keresünk minden kifogást, hogy ki minden tehet arról, hogy ide jutottunk, házastársunk, családunk, szomszédjaink.

Milyen jó lett volna ha ősszüleink, engedelmeskednek és nem lettek volna olyan kíváncsiak arra az egyetlen egy tiltott fa gyümölcsére, milyen jó lenne ha mi sem lennénk olyan kíváncsiak néha arra az egyetlen egy tiltott fa gyümölcsére, hanem engedelmeskednénk Istennek.

Amikor ősszüleink találkoznak Istennel és minden kiderül a büntetést is megkapják bűneik miatt, ezért olvassuk az evangéliumban Jézus keresztre feszítését, mert Jézus vállalta, hogy keresztünket hordozza és azt az áldozatot, amit mi nem tudunk meghozni, azt meghozza helyettünk, és az emberiség bűnét felviszi a keresztfára az akinek bűne nincs.

Milyen kis bűnnel indult az egész, engedetlenséggel, majd Isten előli bujkálással, majd egymásra mutogatással, és sok szenvedéssel és halállal.

Nézzünk magunkba, nézzünk bűneinkre, kicsikre és nagyokra, amelyek Istentől távolítanak el. Mi is elbujdosunk, mint annak idején ősszüleink és kerüljük a vele való találkozást így egyre jobban elsüllyedünk a bűnben és ezzel együtt jár, hogy egyre jobban eltávolodunk Istentől.

Térjünk vissza. Isten hív, nevünkön szólít. Keresi a velünk való találkozást.

Elmélkedés utáni fohász: Istenünk, irgalmasság atyja, egyszülött Fiad a keresztfán függve, anyját, a Boldogságos Szűz Máriát a mi Anyánkká is tette. add, kérünk, hogy a szűzanya szerető közbenjárására Egyházad napról napra termékenyebb legyen, szent utódoknak örvendjen, és a népek minden családját anyai keblére ölelje. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.