Virágvasárnap

2020.04.05

Virágvasárnap, latinul (Dominica palmarum "a pálmaágak vasárnapja", az Egyház ezen a napon ünnepli Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésére. Azokon a helyeken, ahol nincs pálmafa, ott zöldellő vagy virágzó növényt jelent, mely az évszak legkorábban virágzó növénye, így Magyarországon a barka az, mely ezt a vasárnapot jelképezi. Ekkor szentelik meg a barkákat a templomokban. Az ünnep része a körmenet, illetve ezen a szentmise liturgiájában szokták a Passiót énekelni, vagy olvasni, mely Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának történetét eleveníti meg az utolsó vacsorától a temetésig.

Krisztus szenvedésének és megdicsőülésének útját már az ókeresztény gondolkodás diadalmenetnek tekintette. Ennek megfelelően a római császárok bevonulásához hasonlóan is ábrázolták, de legtöbbször leegyszerűsítették: a szamáron ülő Krisztust 2 tanítvány kíséri, és egy vagy több hívő üdvözli, akik a ruháikat terítik elé a földre.

Máté evangélista így írt Jézus bevonulásáról: "Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: "Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt: oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. " Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: "Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján." A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: "Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban." Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: "Ki ez?" A sokaság ezt mondta: "Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta." (Mt 21,1-11)

A mai napon az angyalok és szentek kórusával együtt mi is énekeljük el "Hozsanna a magasságban! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsanna a magasságban!

Még néhány nap és kezdetét veszi a szent három nap. Az emberiség történetében még nem volt arra példa, hogy szentmise nélkül emlékezzünk meg Krisztus szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Mi azért mégis éljük át Krisztussal együtt szenvedéseit, hogy feltámadása által a mi lelkünk is megújulhasson, hiszen a feltámadás a mi életünkben is a megújulás kezdete.

Könyörgés: Mindenható, örök Isten, Üdvözítőnk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött és vállalta a kereszthalált. Segíts jóságosan, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Forrás:

Magyar Katolikus Lexikon

Direktórium

(tk)

Fotó: canva