Urunk megkeresztelkedése

2020.01.12

Ma Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük. Keresztelő Szent János az, aki előkészíti Jézus útját, küldetése elválaszthatatlan Jézusétól. Jézus megkeresztelkedése pedig előhírnökének szólt, hiszen Isten, János előtt tárta fel először az Üdvözítő kilétét.

János megkezdte működését, s a Jordán folyóban megkeresztelte Jeruzsálem népét, akik megvallották bűneiket. Máté evangélista így fogalmazott János tanúságtételével kapcsolatban: Azokban a napokban megjelent Keresztelő János, és hirdette Júdea pusztájában: "Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa." Ő az, akiről Izajás próféta beszél: "A pusztában kiáltónak szava: "Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit." (Mt 3,1-3).

János tudta, hogy az Atya elküldte egyszülött Fiát, Jézust, aki nem vízzel fog keresztelni, hanem Szentlélekkel és tűzzel. "Én vízzel keresztellek titeket a megtérésre, de aki utánam jön, erősebb nálam: a saruit sem vagyok méltó hordozni. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Szórólapátja a kezében van már, és meg fogja tisztítani szérűjét: összegyűjti búzáját a magtárba, a pelyvát pedig olthatatlan tűzzel elégeti." (Mt 3, 11-12). János készítette elő a nemzedéket arra, hogy megértsék a jó hírt, hogy Jézus azért fog tűzzel keresztelni, mert szeretete kiéget minden bűnt a megtért bűnös lelkéből, de aki nem akar megtérni, azokat az örök kárhozat tüze fogja felemészteni.

Mielőtt Jézus megkezdte tanítását, elment Galileából a Jordán mellé, hogy felvegye János keresztségét, ezzel is bizonyítva, hogy magára veszi a világ bűnét, a bűnösök közé akarja sorolni magát. (Jn 1,29-36). Megkeresztelkedésével pedig az Atya beiktatta Jézust a messiási munkájába. Amikor Jézus megjelent János előtt, János igyekezett őt visszatartani és ezt mondta Jézusnak: "Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzám? Jézus azonban ezt válaszolta neki: "Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden igazságosságot." (Mt 3,14-15)

Miután Jézus megkeresztelkedett, és feljött a Jordán vizéből, akkor megnyílt az ég, és Isten Lelke galamb képében leereszkedett és rászállt, majd egy hang hallatszott az égből: "Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik." (Mt 3,17)

Jézus alámerülése a Jordán vizébe nemcsak jelképe annak, hogy szolidaritást vállalt a bűnös emberekkel, hanem az egész víz megtisztult a mi keresztségünkre, hogy a jövő nemzedéknek a megtisztulás kegyelmével szolgáljon, Jézus vízből való kiemelkedése pedig a halálból való feltámadást jelképezi.A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt, mert aki mindvégig kitart az üdvözül, és örök élete lesz a halál után.

Urunk Jézus Krisztus eljött megkeresztelkedni a Jordán vizéhez, de nem csak azért, hogy a víz tegye őt szentté, hanem azért, hogy ő szentelje meg a vizet, és hogy ez a tisztává lett víz azután már megszentelje mindazt, amit csak érint, mert aki a hitben Jézussal találkozott, közvetlenül őáltala szentelődött meg, ezért rendelte mennybemenetele utánra a szentségeket, ilyen a keresztség szentsége is.

Jézus maga nem keresztelt, de János keresztségét Jézus tanítványai is magukra vették, hiszen az ő feladatuk volt, hogy előkészítsék az embereket a Jézussal való személyes találkozásra. A keresztség, mint szentség kezdetektől fogva fontos volt, hiszen a vízzel való lemosás jelképezi a bűnöktől való megtisztulást, új életre kelünk, a Szentháromság említése pedig Krisztus szolgálatára való elköteleződést jelent, egyfajta kegyelmi meghívás, kiválasztás, hogy Isten gyermekei legyünk és Krisztusban újjászülessünk. Szent Pál a keresztséget olyan szertartásnak tartja, amelyben Krisztus isteni szava mossa tisztára az Egyházat, hogy szent és szeplőtelen legyen. (Ef 5,26-27).

A megkeresztelt ember az evangélium hirdetése által megkapja a hit ajándékát, ez egyfajta elköteleződés, mely által tagjai leszünk Krisztus Egyházának. Beiktatás a keresztény közösségbe, ahol a hívő ember számára nincs többé hétköznapi élet, és ünnepi élet. Az Atya egyszülött Fiát áldozta fel bűneink miatt, ezért éljünk minden nap az Ő dicsőségére és tiszteletére, és tegyünk tanúságot az Istenszeretetünkről keresztségünkben, mint ahogy Jézus is szolidaritást vállalt velünk, bűnös emberekkel, mikor megkeresztelkedett a Jordán vizében.

(tk)